Hlavná stránka
    Cieľ
    Programy
    Kontakt
       
    Program
    Publikácia
    Stránka Nadácie    Kalligram


 
ENGLISH  
MAGYARUL  
SLOVENSKY  
 
CLA-report: Implementácia Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov v Slovenskej republike

Centrum právnych analýz pri Nadácií Kalligram (CLA) pripravilo alternatívnu správu vychádzajúcu o implementácií Charty. Cieľom tohto materiálu je hlavne poskytnúť stručný legislatívny pohľad na implementáciu Charty na Slovensku, najmä poukázať na jednotlivé nedostatky implementácie Charty v rovine nedokonalej, resp. rozporuplnej legislatívy, ako aj problémy vyskytujúce sa pri tomto procese.

Program: Používanie menšinových jazykov na Slovensku

Súvisiaci zákon: European Charter for Regional or Minority Languages

 

CLA-analýza: Pripomienky Slovenskej republiky k maďarskému krajanskému zákonu

Centrum právnych analýz pri Nadácii Kalligram porovnával pripomienky slovenskej vlády k maďarskému krajanskému zákonu s príslušnými ustanoveniami medzinárodných právnych dokumentov, respektíve s už existujúcimi krajanskými zákonmi.

Program: Porovnávacia analýza tzv. zákona o zahraničných Maďaroch, resp. zahraničných Slovákoch

 

CLA-aktualizácia: Momentálna situácia návrhu antidiskiminačného zákona

Cieľom memoranda je dať krátky prehľad o situácii antidiskriminačného zákona na Slovensku. Slovenský parlament na základe návrhu KDH zmenil v júni 2002 program zasadnutia parlamentu, a vylúčil z programu predložený Návrh zákona o uplatňovaní zásady rovnakého zaobchádzania, ktorý bol vypracovaný Sekciou ľudských a menšinových práv Úradu vlády a Centrom právnych analýz Nadácie Kalligram. Preto sa parlament vôbec nezaoberal s návrhom antidiskriminačného zákona. Zákon bol vďaka zmeny programu parlamentu odstavený, a pred parlamentnými voľbami 20-21 septembra 2002 sa o ňom nehlasovalo ani nediskutovalo v slovenskom parlamente.

Program: Antidiskriminačná legislatíva na Slovensku

Document: Governmental Draft of the Act on Application of the Equal Treatment Principle

The Proposed Anti-Discrimination Legislation in Slovakia: Act on Equal Treatment (in Slovak)

 

CLA analýza: Porovnanie preambúl ústav krajín Višegradskej štvorky

Preambuly ústav nie sú typickým predmetom právnej analýzy; právnickú myseľ asi viac priťahujú „exaktné“ a -- predovšetkým -- záväzné pravidlá správania sa napísané v zákonoch alebo zmluvách, ako všeobecné a trochu nadnesené texty preambúl -- úvodných ustanovení ústavy, ktoré sa nachádzajú pred jeho záväznými článkami, a ktoré sami nie sú právne záväzné, ale zakotvujú všeobecnú hodnotovú orientáciu štátu a základné právne princípy. Skúmanie preambúl pritom môže -- práve pre všeobecnosť a „otvorený“, v bežných normách nie veľmi prítomný prejav hodnotovej orientácie štátu -- poskytnúť veľmi zaujímavý pohľad na tú-ktorú ústavu, a to aj preto, lebo preambula môže slúžiť aj ako východisko pri interpretácii záväzného ústavného textu.

Program: Zmeny Ústavy Slovenskej republiky

 

CLA analýza: Monitorovanie maďarského zákona o postavení zahraničných Maďarov na Slovensku: hlásenie o aplikácii zákona

Zákon o právnom postavení Maďarov žijúcich v susedných krajinách, ktorý bol prijatý v Maďarskom parlamente v máji 2001, vyvolal značný politický rozruch v susedných štátoch, hlavne v Rumunsku a na Slovensku. Analýza sa pokúsi zhrnúť okolnosti prijatia zákona na Slovensku a aspekty jeho aplikácie. Centrum právnych analýz Nadácie Kalligram monitoruje a systematizuje prejavy osôb, ktorí sa v nejakej forme vyjadrovali k zákonu a sú schopní ovplyvňovať ľudí. Navyše, CPA NK pozoruje reakcie a prístup slovenskej vlády, diplomacie, parlamentu a politických strán v tejto súvislosti.

Program: Porovnávacia analýza tzv. zákona o zahraničných Maďaroch, resp. zahraničných Slovákoch

 

CLA analýza: Memorandum o pozitívnej diskriminácie na Slovensku

Cieľom memoranda, ktoré bolo vypracované v Centre právnych analýz Nadácie Kalligram, je načrtnúť právne pozadie k riešeniu problému rómskych asistentov ako aj vytvoriť koncepčný základ pre projektov zaoberajúcimi sa s pozitívnou diskrimináciou na Slovensku.

Program: Pozitívna diskriminácia v Spojených štátoch, Európe a Československu

 

CLA analýza: Brief on Beneš Decrees
Dekréty prezidenta republiky (Benešove dekréty) sú jedným z najcitovanejších právnických materiálov v súčasnej politickej praxi v Slovenskej republike i v zahraničí. Predmetná právna analýza sa pokúša zodpovedať základné otázky platnosti Benešových dekrétov, možnosti ich revízie, otázky konfiškácie pôdy v súvislosti so vznikom pôdy nezistených vlastníkov, medzinárodnoprávne aspekty ich kompatibility s acquis communautaire, otázky súvisiace s ich zlučiteľnosťou s univerzálnym systémom ochrany ľudských práv a možnosťami prípadnej satisfakcie (morálnej aj majetkovej).

Program: The Beneš Decrees

HTMH: Az ún. Beneš-dekrétumok problémaköréről

 
CLA - Seminár: Európske právo a Slovensko
 
Dokumenty:

Aktuality: Návrh zákona o rovnakom zaobchádzaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Benešové dekréty

Aktuality: Benešove dekréty a Slovensko (informačný materiál Ministerstva spravodlivosti SR)

  Publikácie:
 
Europské právo na Slovensku

Hlbšia analýza právnych aspektov očakávaného vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie, jeho významu a konkrétneho dopadu na obsah a formu prameňov práva platných na našom území, na tvorbu a aplikáciu práva, na postavenie slovenských ústavných orgánov a na výkon právnických povolaní predstavuje skutočne aktuálnu výzvu. Predkladaná publikácia, na ktorej sa podieľal široký autorský kolektív, je jednou z odpovedí na túto výzvu. Jej ambíciou je poskytnúť sudcom, advokátom, komerčným právnikom, akademikom, politikom, pracovníkom verejnej správy, ale i podnikateľom a ďalším zainteresovaným skupinám náčrt základných problémov týkajúcich sa uplatňovania európskeho práva na našom území. Môže byť tiež zdrojom informácií pre ďalšiu diskusiu o postavení Slovenska v reformujúcej sa Európskej únii.

 

 

Všeobecné a menšinové práva


Publikácia pod názvom Základné ľudské a menšinové práva, ktorá bola vydaná Nadáciou Kalligram a Vydavateľstvom Lilium Aurum, sa od 1. septembra 2002 začala používať na Slovensku ako učebnica na stredných školách s vyučujúcim jazykom maďarským. Publikácia bola vypracovaná právnikmi CPA Nadácie Kalligram v spolupráci s externými odborníkmi ako Erzsébeth Bernáth, Gizella Szabómihály, Lajos Mészáros a Gyula Bernáth.


Obsah
1. Krátke dejiny demokracie
2 .Demokracia a úloha zákona
3. Ľudské a menšinové práva
4. Základné ľudské práva
5. Politické práva
6. Hospodárske, sociálne a kultúrne práva
7. Medzinárodný systém menšinových práv
8. Menšinové inštitúcie na Slovensku
9. Aktivity a vplyv mimovládnych organizácii na Slovensku
10. Národnostné menšiny na Slovensku
11. Jazykové práva menšín na Slovensku
12. Ombudsman
Medzinárodné dokumenty menšinových práv

                

 
     
Centrum Nadácie Kalligram pre právne analýzy (CLA-Kalligram) ďakuje Fordovej nadácii za podporu.