ÚSTAVA

Constitution

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

of the Slovak republic

z 1. septembra 1992

Of September 1st, 1992

Zmena: 244/1998 Z.z.

Amended: 244/1998 Coll.

Zmena: 9/1999 Z.z.

Amended: 9/1999 Coll.

Zmena: 90/2001 Z.z.

Amended: 90/2001 Coll.

PREAMBULA

Preamble

My, národ slovenský, pamätajúc na politické a kultúrne dedičstvo svojich predkov a na stáročné skúsenosti zo zápasov o národné bytie a vlastnú štátnosť, v zmysle cyrilo-metodského duchovného dedičstva a historického odkazu Veľkej Moravy, vychádzajúc z prirodzeného práva národov na sebaurčenie, spoločne s príslušníkmi národnostných menšín a etnických skupín žijúcich na území Slovenskej republiky, v záujme trvalej mierovej spolupráce s ostatnými demokratickými štátmi, usilujúc sa o uplatňovanie demokratickej formy vlády, záruk slobodného života, rozvoja duchovnej kultúry a hospodárskej prosperity, teda my, občania Slovenskej republiky, uznášame sa prostredníctvom svojich zástupcov na tejto ústave

We, the Slovak nation, mindful of the political and cultural heritage of our forebears, and of the centuries of experience from the struggle for national existence and our own statehood, in the sense of the spiritual heritage of Cyril and Methodius and the historical legacy of the Great Moravian Empire, proceeding from the natural right of nations to self-determination, together with members of national minorities and ethnic groups living on the territory of the Slovak Republic, in the interest of lasting peaceful cooperation with other democratic states, seeking the application of the democratic form of government and the guarantees of a free life and the development of spiritual culture and economic prosperity, that is, we, citizens of the Slovak Republic, adopt through our representatives the following Constitution:

PRVÁ HLAVA

CHAPTER ONE

Prvý oddiel

Part One

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Basic Provisions

Čl. 1

Article 1

(1) Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát. Neviaže sa na nijakú ideológiu ani náboženstvo.

(1) The Slovak Republic is a sovereign, democratic, and law-governed state. It is not linked to any ideology or religious belief.

(2) Slovenská republika uznáva a dodržiava všeobecné pravidlá medzinárodného práva, medzinárodné zmluvy, ktorými je viazaná, a svoje ďalšie medzinárodné záväzky.

(2) The Slovak Republic recognizes and honors general rules of international law, international treaties by which it is bound and its other international obligations.

Čl. 2

Article 2

(1) Štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov alebo priamo.

(1) State power is derived from citizens, who execute it through their elected representatives or directly.

(2) Štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon.

(2) State bodies can act only on the basis of the Constitution, within its limits, and to the extent and in a manner defined by law.

(3) Každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané, a nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo, čo zákon neukladá.

(3) Everyone can do what is not forbidden by law and no one must be forced to do anything that is not laid down by law.

Čl. 3

Article 3

(1) Územie Slovenskej republiky je jednotné a nedeliteľné.

(1) The territory of the Slovak Republic is united and indivisible.

(2) Hranice Slovenskej republiky sa môžu meniť len ústavným zákonom.

(2) The borders of the Slovak Republic can be changed only by a constitutional law.

Čl. 4

Article 4

Nerastné bohatstvo, jaskyne, podzemné vody, prírodné liečivé zdroje a vodné toky sú vo vlastníctve Slovenskej republiky.

Natural wealth, caves, underground water, natural medicinal springs, and waterways are in the ownership of the Slovak Republic.

Čl. 5

Article 5

(1) Nadobúdanie a stratu štátneho občianstva Slovenskej republiky ustanoví zákon.

(1) Conditions for the acquisition and loss of the citizenship of the Slovak Republic are determined by law.

(2) Nikomu nemožno odňať štátne občianstvo Slovenskej republiky proti jeho vôli.

(2) No one must be deprived of the citizenship of the Slovak Republic against his will.

Čl. 6

Article 6

(1) Na území Slovenskej republiky je štátnym jazykom slovenský jazyk.

(1) Slovak is the state language on the territory of the Slovak Republic.

(2) Používanie iných jazykov než štátneho jazyka v úradnom styku ustanoví zákon.

(2) The use of other languages in dealings with the authorities will be regulated by law.

Čl. 7

Article 7

(1) Slovenská republika môže na základe slobodného rozhodnutia vstúpiť do štátneho zväzku s inými štátmi. O vstupe do štátneho zväzku s inými štátmi alebo o vystúpení z tohto zväzku sa rozhodne ústavným zákonom, ktorý sa potvrdí referendom.

(1) On the basis of its free decision, the Slovak Republic can enter into a state alliance with other states. The decision on entering into a state alliance with other states or on secession from this alliance will be made by a constitutional law and confirmed by a subsequent referendum.

(2) Slovenská republika môže medzinárodnou zmluvou, ktorá bola ratifikovaná a vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom, alebo na základe takejto zmluvy preniesť výkon časti svojich práv na Európske spoločenstvá a Európsku úniu. Právne záväzné akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie majú prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky. Prevzatie právne záväzných aktov, ktoré vyžadujú implementáciu, sa vykoná zákonom alebo nariadením vlády podľa čl. 120 ods. 2.

(2) The Slovak Republic may, by an international treaty ratified and promulgated as stipulated by law, or on the basis of such treaty, transfer the execution of a part of its rights to the European Communities and European Union. Legally binding acts of the European Communities and European Union shall take precedence over the laws of the Slovak Republic. Undertaking of legally binding acts that require implementation shall be carried out by law or a statutory order pursuant to Article 120 Section 2.

(3) Slovenská republika sa môže s cieľom zachovať mier, bezpečnosť a demokratický poriadok, za podmienok ustanovených medzinárodnou zmluvou, zaradiť do organizácie vzájomnej kolektívnej bezpečnosti.

(3) The Slovak Republic may, with the aim of maintaining peace, security and democratic order, under the terms established by an international treaty, join an organization of mutual collective security.

(4) Na platnosť medzinárodných zmlúv o ľudských právach a základných slobodách, medzinárodných politických zmlúv, medzinárodných zmlúv vojenskej povahy, medzinárodných zmlúv, z ktorých vzniká Slovenskej republike členstvo v medzinárodných organizáciách, medzinárodných hospodárskych zmlúv všeobecnej povahy, medzinárodných zmlúv, na ktorých vykonanie je potrebný zákon, a medzinárodných zmlúv, ktoré priamo zakladajú práva alebo povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb, sa vyžaduje pred ratifikáciou súhlas Národnej rady Slovenskej republiky.

(4) In order for any international treaties on human rights and fundamental freedoms, any international political treaties, international treaties of military nature, international treaties establishing the membership of the Slovak Republic in international organizations, international economic treaties of general nature, international treaties whose execution requires a statute and international treaties which directly constitute rights or obligations of natural persons or juridical persons to be valid, an approval of the National Council of the Slovak Republic will be required prior to their ratification. 

(5) Medzinárodné zmluvy o ľudských právach a základných slobodách, medzinárodné zmluvy, na ktorých vykonanie nie je potrebný zákon, a medzinárodné zmluvy, ktoré priamo zakladajú práva alebo povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, majú prednosť pred jej zákonmi.

(5) International treaties on human rights and fundamental freedoms, international treaties whose executions does not require an act and international treaties which directly establish rights or obligations of natural persons or juridical persons and which were ratified and promulgated as required by law shall take precedence over the laws.

Čl. 7a

Article 7a

Slovenská republika podporuje národné povedomie a kultúrnu identitu Slovákov žijúcich v zahraniční, podporuje ich inštitúcie zriadené na dosiahnutie tohto účelu a vzťahy s materskou krajinou.

The Slovak Republic shall support the national awareness and cultural identity of the Slovaks living abroad, it shall support their institutions established in order to achieve this purpose and their relations with the mother country.

Druhý oddiel

Part Two

ŠTÁTNE SYMBOLY

State symbols

Čl. 8

Article 8

Štátnymi symbolmi Slovenskej republiky sú štátny znak, štátna vlajka, štátna pečať a štátna hymna.

The state symbols of the Slovak Republic are the state emblem, the national flag, the state seal, and the national anthem.

Čl. 9

Article 9

(1) Štátny znak Slovenskej republiky tvorí na červenom ranogotickom štíte dvojitý strieborný kríž vztýčený na strednom vyvýšenom vŕšku modrého trojvršia.

(1) The state emblem of the Slovak Republic is represented by a red early Gothic shield featuring a silver double cross on the middle of three blue symbolic mountain peaks.

(2) Štátna vlajka Slovenskej republiky sa skladá z troch pozdĺžnych pruhov - bieleho, modrého a červeného. Na prednej polovici listu štátnej vlajky Slovenskej republiky je štátny znak Slovenskej republiky.

(2) The national flag of the Slovak Republic consists of three long bands -- white, blue, and red. The front side of the national flag of the Slovak Republic features the state emblem of the Slovak Republic.

(3) Štátnu pečať Slovenskej republiky tvorí štátny znak Slovenskej republiky, okolo ktorého je do kruhu umiestnený nápis Slovenská republika.

(3) The state seal of the Slovak Republic is represented by the state emblem of the Slovak Republic, with the inscription "Slovak Republic" positioned in a circle around it.

(4) Štátnou hymnou Slovenskej republiky sú prvé dve slohy piesne Nad Tatrou sa blýska.

(4) The national anthem of the Slovak Republic is the first two stanzas of the song "Nad Tatrou sa blyska" [Lightning Flashes Over the Tatra Mountains].

(5) Podrobnosti o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní ustanoví zákon.

(5) Details concerning the state emblem, the national flag, the state seal, and the national anthem and their use will be set out in a law.

Tretí oddiel

Part Three

HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Capital of the Slovak Republic

Čl. 10

Article 10

(1) Hlavným mestom Slovenskej republiky je Bratislava.

(1) Bratislava is the capital of the Slovak Republic.

(2) Postavenie Bratislavy ako hlavného mesta Slovenskej republiky ustanoví zákon.

(2) The status of Bratislava as the capital of the Slovak Republic will be set out in a law.

DRUHÁ HLAVA

Chapter Two

ZÁKLADNÉ PRÁVA A SLOBODY

Basic rights and freedoms

Prvý oddiel

Part One

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

General Provisions

Čl. 11

Article 11

Zrušený.

Revoked.

Čl. 12

Article 12

(1) Ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach. Základné práva a slobody sú neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné.

(1) People are free and equal in dignity and their rights. Basic rights and freedoms are inviolable, inalienable, secured by law, and unchallengeable.

(2) Základné práva a slobody sa zaručujú na území Slovenskej republiky všetkým bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, vieru a náboženstvo, politické, či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie. Nikoho nemožno z týchto dôvodov poškodzovať, zvýhodňovať alebo znevýhodňovať.

(2) Basic rights and freedoms on the territory of the Slovak Republic are guaranteed to everyone regardless of sex, race, color of skin, language, creed and religion, political or other beliefs, national or social origin, affiliation to a nation or ethnic group, property, descent, or another status. No one must be harmed, preferred, or discriminated against on these grounds.

(3) Každý má právo slobodne rozhodovať o svojej národnosti. Zakazuje sa akékoľvek ovplyvňovanie tohto rozhodovania a všetky spôsoby nátlaku smerujúce k odnárodňovaniu.

(3) Everyone has the right to freely decide on his nationality. Any influence on this decision and any form of pressure aimed at assimilation are forbidden.

(4) Nikomu nesmie byť spôsobená ujma na právach pre to, že uplatňuje svoje základné práva a slobody.

(4) No one must be restricted in his rights because he upholds his basic rights and freedoms.

Čl. 13

Article 13

(1) Povinnosti možno ukladať

(1) Duties can be imposed

a) zákonom alebo na základe zákona, v jeho medziach a pri zachovaní základných práv a slobôd,

a) by law or on the basis of a law, within its limits, and while complying with basic rights and freedoms,

b) medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 4, ktorá priamo zakladá práva a povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb, alebo

b) international treaty pursuant to Article 7 section 4 which directly establishes rights and obligations of natural persons or juridical persons, or

c) nariadením vlády podľa čl. 120 ods. 2.

c) government decree pursuant to Article 120 section 2.

(2) Medze základných práv a slobôd možno upraviť za podmienok ustanovených touto ústavou len zákonom.

(2) Limits to basic rights and freedoms can be set only by law, under conditions laid down in this Constitution.

(3) Zákonné obmedzenia základných práv a slobôd musia platiť rovnako pre všetky prípady, ktoré spĺňajú ustanovené podmienky.

(3) Legal restrictions of constitutional rights and freedoms must apply equally to all cases that meet the set conditions.

(4) Pri obmedzovaní základných práv a slobôd sa musí dbať na ich podstatu a zmysel. Takéto obmedzenia sa môžu použiť len na ustanovený cieľ.

(4) When restricting constitutional rights and freedoms, attention must be paid to their essence and meaning. These restrictions must not be used for any other than the set purpose.

Druhý oddiel

Part Two

ZÁKLADNÉ ĽUDSKÉ PRÁVA A SLOBODY

Basic Human Rights and Freedoms

Čl. 14

Article 14

Každý má spôsobilosť na práva.

Everyone is worthy of having rights.

Čl. 15

Article 15

(1) Každý má právo na život. Ľudský život je hodný ochrany už pred narodením.

(1) Everyone has the right to life. Human life is worthy of protection prior to birth.

(2) Nikto nesmie byť pozbavený života.

(2) No one must be deprived of life.

(3) Trest smrti sa nepripúšťa.

(3) Capital punishment is not permitted.

(4) Podľa tohto článku nie je porušením práv, ak bol niekto pozbavený života v súvislosti s konaním, ktoré podľa zákona nie je trestné.

(4) If someone was deprived of life as a result of an action that does not represent a criminal act under the law, this does not constitute a violation of rights according to this article.

Čl. 16

Article 16

(1) Nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia je zaručená. Obmedzená môže byť len v prípadoch ustanovených zákonom.

(1) The inviolability of the person and its privacy is guaranteed. It can be limited only in cases defined by law.

(2) Nikoho nemožno mučiť ani podrobiť krutému, neľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestu.

(2) No one must be tortured or subjected to cruel, inhuman, or humiliating treatment or punishment.

Čl. 17

Article 17

(1) Osobná sloboda sa zaručuje.

(1) Personal freedom is guaranteed.

(2) Nikoho nemožno stíhať alebo pozbaviť slobody inak, ako z dôvodov a spôsobom, ktorí ustanoví zákon. Nikoho nemožno pozbaviť slobody len pre neschopnosť dodržať zmluvný záväzok.

(2) No one must be prosecuted or deprived of freedom other than for reasons and in a manner defined by law. No one must be deprived of freedom solely because of his inability to comply with a contractual obligation.

(3) Obvineného alebo podozrivého z trestného činu možno zadržať len v prípadoch ustanovených zákonom. Zadržaná osoba musí byť ihneď oboznámená s dôvodmi zadržania, vypočutá a najneskôr do 48 hodín prepustená na slobodu alebo odovzdaná súdu. Sudca musí zadržanú osobu do 48 hodín a pri obzvlášť závažných trestných činoch do 72 hodín od prevzatia vypočuť a rozhodnúť o väzbe alebo o jej prepustení na slobodu.

(3) A person accused or suspected of a criminal act can be detained only in cases defined by law. The detained person must be immediately informed of the reasons for the detainment, interrogated, and either released or brought before the court within 48 hours at the latest. The judge must question the detained within 48 hours, and in particularly serious crimes within 72 hours, of taking over the case and decide on his or her custody or release.

(4) Obvineného možno zatknúť iba na odôvodnený písomný príkaz sudcu. Zatknutá osoba musí byť do 24 hodín odovzdaná súdu. Sudca musí zatknutú osobu do 48 hodín a pri obzvlášť závažných trestných činoch do 72 hodín od prevzatia vypočuť a rozhodnúť o väzbe alebo o jej prepustení na slobodu.

(4) An accused person may be arrested only on the basis of a written, substantiated court warrant. The arrested person must be brought before the court within 24 hours. The judge must question the detained within 48 hours, and in particularly serious crimes within 72 hours, of taking over the case and decide on his or her custody or release.

(5) Do väzby možno vziať iba z dôvodov a na čas ustanovený zákonom a na základe rozhodnutia súdu.

(5) A person can be taken into custody only for reasons and for a period defined by law and on the basis of a court ruling.

(6) Zákon ustanoví, v ktorých prípadoch možno prevziať osobu do ústavnej zdravotníckej starostlivosti alebo ju v nej držať bez jej súhlasu. Takéto opatrenie sa musí do 24 hodín oznámiť súdu, ktorý o tomto umiestnení rozhodne do piatich dní.

(6) The law will specify in which cases a person can be admitted to, or kept in, institutional health care without his or her consent. Such a measure must be reported within 24 hours to the court, which will then decide on this placement within five days.

(7) Skúmanie duševného stavu osoby obvinenej z trestného činu je možné iba na písomný príkaz súdu.

(7) The mental state of a person accused of criminal activity can be examined only on the basis of the court's written order.

Čl. 18

Article 18

(1) Nikoho nemožno poslať na nútené práce alebo nútené služby.

(1) No one must be subjected to forced labor or services.

(2) Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na

(2) The provision of section 1 does not apply to

a) práce ukladané podľa zákona osobám vo výkone trestu odňatia slobody alebo osobám vykonávajúcim iný trest, nahrádzajúci trest odňatia slobody,

a) work assigned according to the law to persons serving a prison term or some other punishment substituting for a prison term,

b) vojenskú službu alebo inú službu ustanovenú zákonom namiesto povinnej vojenskej služby,

b) military service or some other service assigned by law in lieu of compulsory military service,

c) službu vyžadovanú na základe zákona v prípade živelných pohrôm, nehôd alebo iného nebezpečenstva, ktoré ohrozuje životy, zdravie alebo značné majetkové hodnoty,

c) services required on the basis of the law in the event of natural catastrophes, accidents, or other dangers posing a threat to life, health, or property of great value,

d) konanie uložené zákonom na ochranu života, zdravia alebo práv iných.

d) activities laid down by law to protect life, health, or the rights of others.

e) menšie obecné služby na základe zákona.

e) small community services pursuant to the law.

Čl. 19

Article 19

(1) Každý má právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti, osobnej cti, dobrej povesti a na ochranu mena.

(1) Everyone has the right to the preservation of his human dignity and personal honor, and the protection of his good name.

(2) Každý má právo na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a rodinného života.

(2) Everyone has the right to protection against unwarranted interference in his private and family life.

(3) Každý má právo na ochranu pred neoprávneným zhromažďovaním, zverejňovaním alebo iným zneužívaním údajov o svojej osobe.

(3) Everyone has the right to protection against the unwarranted collection, publication, or other illicit use of his personal data.

Čl. 20

Article 20

(1) Každý má právo vlastniť majetok. Vlastnícke právo všetkých vlastníkov má rovnaký zákonný obsah a ochranu. Dedenie sa zaručuje.

(1) Everyone has the right to own property. The ownership right of all owners has the same legal content and deserves the same protection. Inheritance of property is guaranteed.

(2) Zákon ustanoví, ktorý ďalší majetok okrem majetku uvedeného v Čl. 4 tejto ústavy, nevyhnutný na zabezpečovanie potrieb spoločnosti, rozvoja národného hospodárstva a verejného záujmu, môže byť iba vo vlastníctve štátu, obce alebo určených právnických osôb. Zákon tiež môže ustanoviť, že určité veci môžu byť iba vo vlastníctve občanov alebo právnických osôb so sídlom v Slovenskej republike.

(2) The law will specify which property other than property listed in Article 4 that is essential to meet the needs of society, the development of the national economy, and public interest can be owned only by the state, municipality, or designated juridical persons. The law can also specify that certain property can be owned only by citizens or juridical persons resident in the Slovak Republic.

(3) Vlastníctvo zaväzuje. Nemožno ho zneužiť na ujmu práv iných alebo v rozpore so všeobecnými záujmami chránenými zákonom. Výkon vlastníckeho práva nesmie poškodzovať ľudské zdravie, prírodu, kultúrne pamiatky a životné prostredie nad mieru ustanovenú zákonom.

(3) Ownership is binding. It must not be misused to the detriment of others or at variance with general interests protected by law. By exercising ownership, no harm must be done to human health, nature, cultural monuments, and the environment beyond limits set by law.

(4) Vyvlastnenie alebo nútené obmedzenie vlastníckeho práva je možné iba v nevyhnutnej miere a vo verejnom záujme, a to na základe zákona a za primeranú náhradu.

(4) Expropriation or enforced restriction of the ownership right is admissible only to the extent that it is unavoidable and in the public interest, on the basis of law, and in return for adequate compensation.

Čl. 21

Article 21

(1) Obydlie je nedotknuteľné. Nie je dovolené doň vstúpiť bez súhlasu toho, kto v ňom býva.

(1) A person's home is inviolable. It must not be entered without the resident's consent.

(2) Domová prehliadka je prípustná len v súvislosti s trestným konaním, a to na písomný a odôvodnený príkaz sudcu. Spôsob vykonania domovej prehliadky ustanoví zákon.

(2) A house search is admissible only in connection with criminal proceedings and only on the basis of the judge's written and substantiated order. The method of carrying out a house search will be set out in a law.

(3) Iné zásahy do nedotknuteľnosti obydlia možno zákonom dovoliť iba vtedy, keď je to v demokratickej spoločnosti nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebo majetku osôb, na ochranu práv a slobôd iných alebo na odvrátenie závažného ohrozenia verejného poriadku. Ak sa obydlie používa aj na podnikanie alebo vykonávanie inej hospodárskej činnosti, takéto zásahy môžu byť zákonom dovolené aj vtedy, keď je to nevyhnutné na plnenie úloh verejnej správy.

(3) Other infringements upon the inviolability of one's home can be permitted by law only if this is inevitable in a democratic society in order to protect people's lives, health, or property, to protect the rights and freedoms of others, or to ward off a serious threat to public order. If the home is used also for business or to perform some other economic activity, such infringements can be permitted by law also when this is unavoidable in meeting the tasks of public administration.

Čl. 22

Article 22

(1) Listové tajomstvo, tajomstvo dopravovaných správ a iných písomností a ochrana osobných údajov sa zaručujú.

(1) The privacy of correspondence and secrecy of mailed messages and other written documents and the protection of personal data are guaranteed.

(2) Nikto nesmie porušiť listové tajomstvo ani tajomstvo iných písomností a záznamov, či už uchovávaných v súkromí, alebo zasielaných poštou, alebo iným spôsobom; výnimkou sú prípady, ktoré ustanoví zákon. Rovnako sa zaručuje tajomstvo správ podávaných telefónom, telegrafom alebo iným podobným zariadením.

(2) No one must violate the privacy of correspondence and the secrecy of other written documents and records, whether they are kept in privacy or sent by mail or in another way, with the exception of cases to be set out in a law. Equally guaranteed is the secrecy of messages conveyed by telephone, telegraph, or other similar means.

Čl. 23

Article 23

(1) Sloboda pohybu a pobytu sa zaručuje.

(1) Freedom of movement and of abode is guaranteed.

(2) Každý, kto sa oprávnene zdržiava na území Slovenskej republiky, má právo toto územie slobodne opustiť.

(2) Everyone who is rightfully staying on the territory of the Slovak Republic has the right to freely leave this territory.

(3) Slobody podľa odsekov 1 a 2 môžu byť obmedzené zákonom, ak je to nevyhnutné pre bezpečnosť štátu, udržanie verejného poriadku, ochranu zdravia alebo ochranu práv a slobôd iných a na vymedzených územiach aj v záujme ochrany prírody.

(3) Freedoms according to sections 1 and 2 can be restricted by law if it is unavoidable for the security of the state, to maintain public order, protect the health and the rights and freedoms of others, and, in designated areas, also for reasons of environmental protection.

(4) Každý občan má právo na slobodný vstup na územie Slovenskej republiky . Občana nemožno nútiť, aby opustil vlasť a nemožno ho vyhostiť.

(4) Every citizen has the right to freely enter the territory of the Slovak Republic. A citizen must not be forced to leave his homeland and may not be deported.

(5) Cudzinca možno vyhostiť iba v prípadoch ustanovených zákonom.

(5) A foreign national can be deported only in cases specified by law.

Čl. 24

Article 24

(1) Sloboda myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery sa zaručujú. Toto právo zahŕňa aj možnosť zmeniť náboženské vyznanie alebo vieru. Každý má právo byť bez náboženského vyznania. Každý má právo verejne prejavovať svoje zmýšľanie.

(1) The freedoms of thought, conscience, religion, and faith are guaranteed. This right also comprises the possibility to change one's religious belief or faith. Everyone has the right to be without religious belief. Everyone has the right to publicly express his opinion.

(2) Každý má právo slobodne prejavovať svoje náboženstvo alebo vieru buď sám, buď spoločne s inými, súkromne alebo verejne, bohoslužbou, náboženskými úkonmi, zachovávaním obradov alebo zúčastňovať sa na jeho vyučovaní.

(2) Everyone has the right to freely express his religion or faith on his own or together with others, privately or publicly, by means of divine and religious services, by observing religious rites, or by participating in the teaching of religion.

(3) Cirkvi a náboženské spoločnosti spravujú svoje záležitosti samy, najmä zriaďujú svoje orgány, ustanovujú svojich duchovných, zabezpečujú vyučovanie náboženstva a zakladajú rehoľné a iné cirkevné inštitúcie nezávisle od štátnych orgánov.

(3) Churches and religious communities administer their own affairs. In particular, they constitute their own bodies, inaugurate their clergymen, organize the teaching of religion, and establish religious orders and other church institutions independently of state bodies.

(4) Podmienky výkonu práv podľa odsekov 1 až 3 možno obmedziť iba zákonom, ak ide o opatrenie nevyhnutné v demokratickej spoločnosti na ochranu verejného poriadku, zdravia a mravnosti alebo práv a slobôd iných.

(4) Conditions for exercising rights according to sections 1 to 3 can be limited only by law, if such a measure is unavoidable in a democratic society to protect public order, health, morality, or the rights and freedoms of others.

Čl. 25

Article 25

(1) Obrana Slovenskej republiky je povinnosťou a vecou cti občanov. Zákon ustanoví rozsah brannej povinnosti.

(1) The defense of the Slovak Republic is a duty and a matter of honor for each citizen. The law shall determine the scope of the compulsory military service.

(2) Nikoho nemožno nútiť, aby vykonával vojenskú službu, ak je to v rozpore s jeho svedomím alebo náboženským vyznaním. Podrobnosti ustanoví zákon.

(2) No one must be forced to perform military service if this runs counter to his conscience or religious belief. Details will be set out in a law.

Tretí oddiel

Part Three

POLITICKÉ PRÁVA

Political Rights

Čl. 26

Article 26

(1) Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené.

(1) The freedom of speech and the right to information are guaranteed.

(2) Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu. Vydávanie tlače nepodlieha povoľovaciemu konaniu. Podnikanie v odbore rozhlasu a televízie sa môže viazať na povolenie štátu. Podmienky ustanoví zákon.

(2) Everyone has the right to express his views in word, writing, print, picture, or other means as well as the right to freely seek out, receive, and spread ideas and information without regard for state borders. The issuing of press is not subject to licensing procedures. Enterprise in the fields of radio and television may be pegged to the awarding of an authorization from the state. The conditions will be specified by law.

(3) Cenzúra sa zakazuje.

(3) Censorship is banned.

(4) Slobodu prejavu a právo vyhľadávať a šíriť informácie možno obmedziť zákonom, ak ide o opatrenia v demokratickej spoločnosti nevyhnutné na ochranu práv a slobôd iných, bezpečnosť štátu, verejného poriadku, ochranu verejného zdravia a mravnosti.

(4) The freedom of speech and the right to seek out and disseminate information can be restricted by law if such a measure is necessary in a democratic society to protect the rights and freedoms of others, state security, public order, or public health and morality.

(5) Orgány verejnej moci majú povinnosť primeraným spôsobom poskytovať informácie o svojej činnosti v štátnom jazyku. Podmienky a spôsob vykonania ustanoví zákon.

(5) Public authority bodies are under an obligation to provide information on their activities in an appropriate manner and in the state language. The conditions and manner of execution will be specified by law.

Čl. 27

Article 27

(1) Petičné právo sa zaručuje. Každý má právo sám alebo s inými obracať sa vo veciach verejného alebo iného spoločného záujmu na štátne orgány a orgány územnej samosprávy so žiadosťami, návrhmi a sťažnosťami.

(1) The right of petition is guaranteed. Everyone has the right, alone or with others, to address requests, proposals, and complaints to state bodies and territorial self-administration bodies in matters of public or other common interest.

(2) Petíciou nemožno vyzývať na porušovanie základných práva slobôd.

(2) A petition must not be used to call for the violation of basic rights and freedoms.

(3) Petíciou nemožno zasahovať do nezávislosti súdu.

(3) A petition must not interfere with the independence of a court.

Čl. 28

Article 28

(1) Právo pokojne sa zhromažďovať sa zaručuje.

(1) The right to assemble peacefully is guaranteed.

(2) Podmienky výkonu tohto práva ustanoví zákon v prípadoch zhromažďovania na verejných miestach, ak ide o opatrenia v demokratickej spoločnosti nevyhnutné na ochranu práv a slobôd iných, ochranu verejného poriadku, zdravia a mravnosti, majetku alebo pre bezpečnosť štátu. Zhromaždenie sa nesmie podmieňovať povolením orgánu verejnej správy.

(2) Conditions for exercising this right will be set out in a law in the event of assemblies in public places, if such a measure is unavoidable in a democratic society to protect the rights-and freedoms of others, public order, health and morality, property, or the security of the state. An assembly must not be made conditional on the issuance of an authorization by a state administration body.

Čl. 29

Article 29

(1) Právo slobodne sa združovať sa zaručuje. Každý má právo spolu s inými sa združovať v spolkoch, spoločnostiach alebo iných združeniach.

(1) The right to freely associate is guaranteed. Everyone has the right to associate with others in clubs, societies, or other associations.

(2) Občania majú právo zakladať politické strany a politické hnutia a združovať sa v nich.

(2) Citizens have the right to establish political parties and political movements and to associate in them.

(3) Výkon práv podľa odsekov 1 a 2 možno obmedziť len v prípadoch ustanovených zákonom, ak je to v demokratickej spoločnosti nevyhnutné pre bezpečnosť štátu, na ochranu verejného poriadku, predchádzanie trestným činom alebo na ochranu práva slobôd iných.

(3) The enactment of rights according to sections 1 and 2 can be restricted only in cases specified by law, if this is unavoidable in a democratic society for reasons of state security, to protect public order, to forestall criminal acts, or to protect the rights and freedoms of others.

(4) Politické strany a politické hnutia, ako aj spolky, spoločnosti alebo iné združenia sú oddelené od štátu.

(4) Political parties and political movements, as well as clubs, societies, and other associations are separated from the state.

Čl. 30

Article 30

(1) Občania majú právo zúčastňovať sa na správe verejných vecí priamo alebo slobodnou voľbou svojich zástupcov. Cudzinci s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky majú právo voliť a byť volení do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávy vyšších územných celkov.

(1) Citizens have the right to participate in the administration of public affairs either directly or through the free election of their representatives. Foreigners with a permanent residence on the territory of the Slovak Republic have the right to vote and be elected in the self-administration bodies of municipalities and self-administration bodies of superior territorial units.

(2) Voľby sa musia konať v lehotách nepresahujúcich pravidelné volebné obdobie ustanovené zákonom.

(2) Elections must be held within deadlines that do not exceed the regular electoral period as defined by law.

(3) Volebné právo je všeobecné, rovné a priame a vykonáva sa tajným hlasovaním. Podmienky výkonu volebného práva ustanoví zákon.

(3) The right to vote is universal, equal, and direct and is exercised by means of secret ballot. Conditions for exercising the right to vote will be set out in a law.

(4) Občania majú za rovnakých podmienok prístup k voleným a iným verejným funkciám.

(4) Citizens have access to elected and other public posts under equal conditions.

Čl. 31

Article 31

Zákonná úprava všetkých politických práv a slobôd a jej výklad a používanie musia umožňovať a ochraňovať slobodnú súťaž politických síl v demokratickej spoločnosti.

The legal definition of all political rights and freedoms and their interpretation and use must enable and protect the free competition of political forces in a democratic society.

Čl. 32

Article 32

Občania majú právo postaviť sa na odpor proti každému, kto by odstraňoval demokratický poriadok základných ľudských práva slobôd uvedených v tejto ústave, ak činnosť ústavných orgánov a účinné použitie zákonných prostriedkov sú znemožnené.

Citizens have the right to put up resistance to anyone who would eliminate the democratic order of basic human rights and freedoms listed in this Constitution, if the activity of constitutional bodies and the effective use of legal means are rendered impossible.

Štvrtý oddiel

Part Four:

PRÁVA NÁRODNOSTNÝCH MENŠÍN A ETNICKÝCH SKUPÍN

The Rights of National Minorities and Ethnic Groups

Čl. 33

Article 33

Príslušnosť ku ktorejkoľvek národnostnej menšine alebo etnickej skupine nesmie byť nikomu na ujmu.

Membership of any national minority or ethnic group must not be to anyone's detriment.

Čl. 34

Article 34

(1) Občanom tvoriacim v Slovenskej republike národnostné menšiny alebo etnické skupiny sa zaručuje všestranný rozvoj, najmä právo spoločne s inými príslušníkmi menšiny alebo skupiny rozvíjať vlastnú kultúru, právo rozširovať a prijímať informácie v ich materinskom jazyku, združovať sa v národnostných združeniach, zakladať a udržiavať vzdelávacie a kultúrne inštitúcie. Podrobnosti ustanoví zákon.

(1) The comprehensive development of citizens representing national minorities or ethnic groups in the Slovak Republic is guaranteed, particularly the right to develop their own culture, together with other members of the minority or ethnic group, the right to disseminate and receive information in their mother tongue, the right to associate in national minority associations, and the right to set up and maintain educational and cultural institutions. Details will be set out in a law.

(2) Občanom patriacim k národnostným menšinám alebo etnickým skupinám sa za podmienok ustanoveným zákonom zaručuje okrem práva na osvojenie si štátneho jazyka aj

(2) In addition to the right to master the state language, citizens belonging to national minorities or ethnic groups also have, under conditions defined by law, a guaranteed

a) právo na vzdelanie v ich jazyku,

a) right to education in their own language,

b) právo používať ich jazyk v úradnom styku,

b) right to use their language in dealings with the authorities,

c) právo zúčastňovať sa nariešení vecí týkajúcich sa národnostných menšín a etnických skupín.

c) right to participate in the solution of affairs concerning national minorities and ethnic groups.

(3) Výkon práv občanov patriacich k národnostným menšinám a etnickým skupinám zaručených v tejto ústave nesmie viesť k ohrozeniu zvrchovanosti a územnej celistvosti Slovenskej republiky a k diskriminácii jej ostatného obyvateľstva.

(3) The exercise of the rights of citizens belonging to national minorities and ethnic groups that are guaranteed in this Constitution must not be conducive to jeopardizing the sovereignty and territorial integrity of the Slovak Republic or to discrimination against its other inhabitants.

Piaty oddiel

Part Five

HOSPODÁRSKE, SOCIÁLNE A KULTÚRNE PRÁVA

ECONOMIC, SOCIAL, AND CULTURAL RIGHTS

Čl. 35

Article 35

(1) Každý má právo na slobodnú voľbu povolania a prípravu naň, ako aj právo podnikať a uskutočňovať inú zárobkovú činnosť.

(1) Everyone has the right to a free choice of profession and to training for it, as well as the right to engage in entrepreneurial or other gainful activity.

(2) Zákon môže ustanoviť podmienky a obmedzenia výkonu určitých povolaní alebo činností.

(2) Conditions and restrictions with regard to the execution of certain professions or activities can be specified by law.

(3) Občania majú právo na prácu. Štát v primeranom rozsahu hmotne zabezpečuje občanov, ktorí nie z vlastnej viny nemôžu toto právo vykonávať. Podmienky ustanoví zákon.

(3) Citizens have the right to work. Citizens who are unable to exercise this right through no fault of their own are provided for materially by the state to an appropriate extent. The conditions will be defined by law.

(4) Zákon môže ustanoviť odchylnú úpravu práv uvedených v odsekoch 1 až 3 pre cudzincov.

(4) A different regulation of rights listed under sections 1 through 3 can be specified by law for foreign nationals.

Čl. 36

Article 36

Zamestnanci majú právo na spravodlivé a uspokojujúce pracovné podmienky. Zákon im zabezpečuje najmä

Employees have the right to equitable and adequate working conditions. The law guarantees, above all

a) právo na odmenu za vykonanú prácu, dostatočnú na to, aby im umožnila dôstojnú životnú úroveň,

a) the right to remuneration for work done, sufficient to ensure the employee's dignified standard of living,

b) ochranu proti svojvoľnému prepúšťaniu zo zamestnania a diskriminácii v zamestnaní,

b) protection against arbitrary dismissal and discrimination at the place of work,

c) ochranu bezpečnosti a zdravia pri práci,

c) labor safety and the protection of health at work,

d) najvyššiu prípustnú dĺžku pracovného času,

d) the longest admissible working time,

e) primeraný odpočinok po práci,

e) adequate rest after work,

f) najkratšiu prípustnú dĺžku platenej dovolenky na zotavenie,

f) the shortest admissible period of paid leave,

g) právo na kolektívne vyjednávanie.

g) the right to collective bargaining.

Čl. 37

Article 37

(1) Každý má právo sa slobodne združovať s inými na ochranu svojich hospodárskych a sociálnych záujmov.

(1) Everyone has the right to freely associate with others in order to protect his economic and social interests.

(2) Odborové organizácie vznikajú nezávisle od štátu. Obmedzovať počet odborových organizácií, ako aj zvýhodňovať niektoré z nich v podniku alebo v odvetví, je neprípustné.

(2) Trade union organizations are established independently of the state. It is inadmissible to limit the number of trade union organizations, in the same way as it is inadmissible to give some of them a preferential status, be it in an enterprise or a branch of the economy.

(3) Činnosť odborových organizácií a vznik a činnosť iných združení na ochranu hospodárskych a sociálnych záujmov možno obmedziť zákonom, ak ide o opatrenie v demokratickej spoločnosti nevyhnutné na ochranu bezpečnosti štátu, verejného poriadku alebo práv a slobôd druhých.

(3) The activity of trade union organizations and the founding and operation of other associations protecting economic and social interests can be restricted by law if such a measure is necessary in a democratic society to protect the security of the state, public order, or the rights and freedoms of others.

(4) Právo na štrajk sa zaručuje. Podmienky ustanoví zákon. Toto právo nemajú sudcovia, prokurátori, príslušníci ozbrojených síl a ozbrojených zborov a príslušníci a zamestnanci hasičských a záchranných zborov.

(4) The right to strike is guaranteed. The conditions will be defined by law. This right does not extend to judges, prosecutors, members of the armed forces and armed corps, and members and employees of the fire and rescue brigades.

Čl. 38

Article 38

(1) Ženy, mladiství a osoby zdravotne postihnuté majú právo na zvýšenú ochranu zdravia pri práci a osobitné pracovné podmienky.

(1) Women, minors, and persons with impaired health are entitled to an enhanced protection of their health at work as well as to special working conditions.

(2) Mladiství a osoby zdravotne postihnuté majú právo na osobitnú ochranu v pracovných vzťahoch a na pomoc pri príprave na povolanie.

(2) Minors and persons with impaired health are entitled to special protection in labor relations as well as to assistance in professional training.

(3) Podrobnosti o právach podľa odsekov 1 a 2 ustanoví zákon.

(3) Details concerning rights listed in sections 1 and 2 will be set out in a law.

Čl. 39

Article 39

(1) Občania majú právo na primerané hmotné zabezpečenie v starobe a pri nespôsobilosti na prácu, ako aj pri strate živiteľa.

(1) Citizens have the right to adequate material provision in old age, in the event of work disability, as well as after losing their provider.

(2) Každý, kto je v hmotnej núdzi, má právo na takú pomoc, ktorá je nevyhnutná na zabezpečenie základných životných podmienok.

(2) Everyone who is in material need is entitled to assistance necessary to ensure basic living conditions.

(3) Podrobnosti o právach podľa odsekov 1 a 2 ustanoví zákon.

(3) Details concerning rights listed in sections 1 and 2 will be set out in a law.

Čl. 40

Article 40

Každý má právo na ochranu zdravia. Na základe zdravotného poistenia majú občania právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť a na zdravotnícke pomôcky za podmienok, ktoré ustanoví zákon.

Everyone has a right to the protection of his health. Based on public insurance, citizens have the right to free health care and to medical supplies under conditions defined by law.

Čl. 41

Article 41

(1) Manželstvo, rodičovstvo a rodina sú pod ochranou zákona. Zaručuje sa osobitná ochrana detí a mladistvých.

(1) Marriage, parenthood, and the family are under the protection of the law. The special protection of children and minors is guaranteed.

(2) Žene v tehotenstve sa zaručuje osobitná starostlivosť, ochrana v pracovných vzťahoch a zodpovedajúce pracovné podmienky.

(2) Special care, protection in labor relations, and adequate working conditions are guaranteed to women during the period of pregnancy.

(3) Deti narodené v manželstve i mimo neho majú rovnaké práva.

(3) Children born in and out of wedlock enjoy equal rights.

(4) Starostlivosť o deti a ich výchova je právom rodičov; deti majú právo na rodičovskú výchovu a starostlivosť. Práva rodičov možno obmedziť a maloleté deti možno od rodičov odlúčiť proti vôli rodičov len rozhodnutím súdu na základe zákona.

(4) Child care and the upbringing of children are among the rights of parents; children have the right to parental care and upbringing. Parents' rights can be restricted and minors can be separated from their parents against their will only by means of a court ruling based on the law.

(5) Rodičia, ktorí sa starajú o deti, majú právo na pomoc štátu.

(5) Parents caring for children are entitled to assistance from the state.

(6) Podrobnosti o právach podľa odsekov 1 až 5 ustanoví zákon.

(6) Details concerning rights listed in sections 1 through 5 will be set out in a law.

Čl. 42

Article 42

(1) Každý má právo na vzdelanie. Školská dochádzka je povinná. Jej dĺžku po vekovú hranicu ustanoví zákon.

(1) Everyone has the right to education. School attendance is compulsory. Its period and age limit will be defined by law.

(2) Občania majú právo na bezplatné vzdelanie v základných školách a stredných školách, podľa schopností občana a možnosti spoločnosti aj na vysokých školách.

(2) Citizens have the right to free education at primary and secondary schools and, based on their abilities and society's resources, also at higher educational establishments.

(3) Zriaďovať iné školy ako štátne a vyučovať v nich možno len za podmienok ustanovených zákonom; v takýchto školách sa môže vzdelávanie poskytovať za úhradu.

(3) Schools other than state schools may be established, and teaching in them provided, only under conditions defined by law. Such schools may charge a tuition fee.

(4) Zákon ustanoví, za akých podmienok majú občania pri štúdiu právo na pomoc štátu.

(4) A law will specify under which conditions citizens who are engaged in studies are entitled to assistance from the state.

Čl. 43

Article 43

(1) Sloboda vedeckého bádania a umenia sa zaručuje. Práva na výsledky tvorivej duševnej činnosti chráni zákon.

(1) Freedom of scientific research and in art is guaranteed. The rights to the results of creative intellectual activity are protected by law.

(2) Právo prístupu ku kultúrnemu bohatstvu sa zaručuje za podmienok ustanovených zákonom.

(2) The right of access to the cultural heritage is guaranteed under conditions defined by law.

Šiesty oddiel

Part Six

PRÁVO NA OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A KULTÚRNEHO DEDIČSTVA

The Right to the Protection of the Environment and the Cultural Heritage

Čl. 44

Article 44

(1) Každý má právo na priaznivé životné prostredie.

(1) Everyone has the right to an auspicious environment.

(2) Každý je povinný chrániť a zveľaďovať životné prostredie a kultúrne dedičstvo.

(2) Everyone is obliged to protect and enhance the environment and the cultural heritage.

(3) Nikto nesmie nad mieru ustanovenú zákonom ohrozovať ani poškodzovať životné prostredie, prírodné zdroje a kultúrne pamiatky.

(3) No one must endanger or damage the environment, natural resources, and the cultural heritage beyond the extent established by law.

(4) Štát dbá o šetrné využívanie prírodných zdrojov, o ekologickú rovnováhu a o účinnú starostlivosť o životné prostredie a zabezpečuje ochranu určeným druhom voľne rastúcich rastlín a voľne žijúcich živočíchov.

(4) The state looks after a cautious use of natural resources, ecological balance, and effective environmental care and provides for protection of certain kinds of wild plants and animals.

(5) Podrobnosti o právach a povinnostiach podľa odsekov 1 až 4 ustanoví zákon.

(5) The details of the rights and obligations pursuant to Sections 1 through 4 will be determined by law.

Čl. 45

Article 45

Každý má právo na včasné a úplné informácie o stave životného prostredia a o príčinách a následkoch tohto stavu.

Everyone has the right to timely and complete information about the state of the environment and the causes and consequences of its condition.

Siedmy oddiel

Part Seven

PRÁVO NA SÚDNU A INÚ PRÁVNU OCHRANU

THE RIGHT TO PROTECTION BY THE COURT AND OTHER LEGAL PROTECTION

Čl. 46

Article 46

(1) Každý sa môže domáhať zákonom ustanoveným postupom svojho práva na nezávislom a nestrannom súde a v prípadoch ustanovených zákonom na inom orgáne Slovenskej republiky.

(1) Everyone may claim by the established legal procedure his right to an independent and impartial court hearing and, in cases designated by law, to another body of the Slovak Republic.

(2) Kto tvrdí, že bol na svojich právach ukrátený rozhodnutím orgánu verejnej správy, môže sa obrátiť na súd, aby preskúmal zákonnosť takéhoto rozhodnutia, ak zákon neustanoví inak. Z právomoci súdu však nesmie byť vylúčené preskúmanie rozhodnutí týkajúcich sa základných práv a slobôd.

(2) Anyone who claims to have been deprived of his rights by a decision of a public administration body may appeal to the court for it to reexamine the lawfulness of that decision, unless specified otherwise by law. The reexamination of decisions concerning basic rights and freedoms must not, however, be excluded from the court's authority.

(3) Každý má právo na náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím súdu, iného štátneho orgánu či orgánu verejnej správy alebo nesprávnym úradným postupom.

(3) Everyone is entitled to compensation for damage incurred as a result of an unlawful decision by a court or another state or public administration body, or as a result of an incorrect official procedure.

(4) Podmienky a podrobnosti o súdnej a inej právnej ochrane ustanoví zákon.

(4) Conditions and details concerning court and other legal protection will be set out in a law.

Čl. 47

Article 47

(1) Každý má právo odoprieť výpoveď, ak by ňou spôsobil nebezpečenstvo trestného stíhania sebe alebo blízkej osobe.

(1) Everyone has the right to refuse to testify if, by doing so, he might expose himself or a person close to him to the risk of criminal prosecution.

(2) Každý má právo na právnu pomoc v konaní pred súdmi, inými štátnymi orgánmi alebo orgánmi verejnej správy od začiatku konania, a to za podmienok ustanovených zákonom.

(2) Everyone has the right to legal assistance in court proceedings or proceedings before other state or public administration bodies from the very start of the proceedings, under conditions defined by law.

(3) Všetci účastníci sú si v konaní podľa odseku 2 rovní.

(3) All participants in proceedings according to section 2 are equal.

(4) Kto vyhlási, že neovláda jazyk, v ktorom sa vedie konanie podľa odseku 2, má právo na tlmočníka.

(4) Anyone who declares that he does not have a command of the language in which the proceedings according to section 2 are conducted has the right to an interpreter.

Čl. 48

Article 48

(1) Nikoho nemožno odňať jeho zákonnému sudcovi. Príslušnosť súdu ustanoví zákon.

(1) No one must be removed from the jurisdiction of his law-assigned judge. The jurisdiction of the court is established by law.

(2) Každý má právo, aby sa jeho vec verejne prerokovala bez zbytočných prieťahov a v jeho prítomnosti a aby sa mohol vyjadriť ku všetkým vykonávaným dôkazom. Verejnosť možno vylúčiť len v prípadoch ustanovených zákonom.

(2) Everyone has the right to have his case tried in public, without needless procrastination, and in his presence and to deliver his opinion on all pieces of evidence. The public can be excluded only in cases specified by law.

Čl. 49

Article 49

Len zákon ustanoví, ktoré konanie je trestným činom a aký trest, prípadne iné ujmy na právach alebo majetku možno uložiť za jeho spáchanie.

Only the law established which conduct constitutes a criminal act and what punishment or other form of deprivation of rights or property may be inflicted upon those who committed it.

Čl. 50

Article 50

(1) Len súd rozhoduje o vine a treste za trestné činy.

(1) Only the court shall decide on guilt and punishment for criminal acts.

(2) Každý, proti komu sa vedie trestné konanie, považuje sa za nevinného, kým súd nevysloví právoplatným odsudzujúcim rozsudkom jeho vinu.

(2) Every defendant is considered innocent until the court establishes his guilt by means of a legally valid verdict.

(3) Obvinený má právo, aby mu bol poskytnutý čas a možnosť na prípravu obhajoby a aby sa mohol obhajovať sám alebo prostredníctvom obhajcu.

(3) The accused has the right to be granted the time and opportunity to prepare his defense, either himself or through a defense counsel.

(4) Obvinený má právo odoprieť výpoveď; tohto práva ho nemožno pozbaviť nijakým spôsobom.

(4) The defendant has the right to refuse to testify and must not be denied this right under any circumstances.

(5) Nikoho nemožno trestne stíhať za čin, za ktorý bol už právoplatne odsúdený alebo oslobodený spod obžaloby. Táto zásadne vylučuje uplatnenie mimoriadnych opravných prostriedkov v súlade so zákonom.

(5) No one must be made criminally liable for a deed for which he has already been sentenced or of which he has already been acquitted in a legally valid manner. This principle does not rule out the application of extraordinary corrective means in harmony with the law.

(6) Trestnosť činu sa posudzuje a trest sa ukladá podľa zákona účinného v čase, keď bol čin spáchaný. Neskorší zákon sa použije, ak je to pre páchateľa priaznivejšie.

(6) The criminal liability of a deed is assessed, and punishment is meted out, according to the law valid at the time when the offense was committed. A more recent law will be applied if it is more favorable for the perpetrator.

Ôsmy oddiel

Part Eight

SPOLOČNÉ USTANOVENIA K PRVEJ A DRUHEJ HLAVE

COMMON PROVISIONS FOR CHAPTERS ONE AND TWO

Čl. 51

Article 51

(1) Domáhať sa práv uvedených v Čl. 35, 36, 37 ods. 4, Čl. 38 až42 a Čl. 44 až 46 tejto ústavy sa možno len v medziach zákonov, ktoré tieto ustanovenia vykonávajú.

(1) The rights listed under Article 35, Article 36, Article 37 section 4, Articles 38 through 42, and Articles 44 through 46 of this Constitution can be claimed only within the limits of the laws that execute those provisions.

(2) Podmienky a rozsah obmedzenia základných práv a slobôd a rozsah povinností v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu, ustanoví ústavný zákon.

(2) The conditions and scope of limitations of the basic rights and freedoms during war, under the state of war, martial state and state of emergency shall be determined by the constitutional law.

Čl. 52

Article 52

(1) Kde sa v prvej a druhej hlave tejto ústavy používa pojem "občan", rozumie sa tým štátny občan Slovenskej republiky.

(1) Wherever the term "citizen" is used in Chapters One and Two of this Constitution, this is understood to mean citizen of the Slovak Republic.

(2) Cudzinci požívajú v Slovenskej republike základné ľudské práva a slobody zaručené touto ústavou, ak nie sú výslovne priznané iba občanom.

(2) Foreign nationals enjoy in the Slovak Republic basic human rights and freedoms guaranteed by this Constitution, unless these are expressly granted only to citizens.

(3) Kde sa v doterajších právnych predpisoch používa pojem "občan", rozumie sa ním každý človek, ak ide o práva a slobody, ktoré táto ústava priznáva bez ohľadu na štátne občianstvo.

(3) Wherever the term "citizen" is used in previous legal regulations, this is understood to mean every person, wherever this concerns the rights and freedoms that this Constitution extends regardless of citizenship.

Čl. 53

Article 53

Slovenská republika poskytuje azyl cudzincom prenasledovaným za uplatňovanie politických práv a slobôd. Azyl možno odoprieť tomu, kto konal v rozpore so základnými ľudskými právami a slobodami. Podrobnosti ustanoví zákon.

The Slovak Republic grants asylum to foreign nationals persecuted for upholding political rights and freedoms. Asylum may be denied to those who acted at variance with basic human rights and freedoms. Details will be set out in a law.

Čl. 54

Article 54

Zákon môže sudcom a prokurátorom obmedziť právo na podnikanie a inú hospodársku činnosť a právo uvedené v Čl. 29 ods. 2, zamestnancom štátnej správy a územnej samosprávy vo funkciách, ktoré určí aj právo uvedené v Čl. 37 ods. 4, príslušníkom ozbrojených síl a ozbrojených zborov aj práva uvedené v Čl. 27a 28, pokiaľ súvisia s výkonom služby. Osobám v povolaniach, ktoré sú bezprostredne nevyhnutné na ochranu života a zdravia, môže zákon obmedziť právo na štrajk.

The law may restrict the right of judges and prosecutors to engage in entrepreneurial and other activity and the right listed under Article 29 section 2; the right of employees of state administration bodies and territorial self-administration bodies in designated functions listed under Article 37 section 4; and the rights of members of armed forces and armed corps listed under Articles 27 and 28, if these are related to the execution of their duties. The law may restrict the right to strike for persons in professions that are vital for the protection of life and health.

TRETIA HLAVA

CHAPTER THREE

Prvý oddiel

Part One

HOSPODÁRSTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY

The Economy of the Slovak Republic

Čl. 55

Article 55

(1) Hospodárstvo Slovenskej republiky sa zakladá na princípoch sociálne a ekologicky orientovanej trhovej ekonomiky.

(1) The economy of the Slovak Republic is based on the principles of a socially and ecologically oriented market economy.

(2) Slovenská republika chráni a podporuje hospodársku súťaž. Podrobnosti ustanoví zákon.

(2) The Slovak Republic protects and promotes economic competition. Details will be set out in a law.

Čl. 56

Article 56

(1) Národná banka Slovenska je nezávislá centrálna banka Slovenskej republiky. Národná banka Slovenska môže v rámci svojej pôsobnosti vydávať všeobecne záväzné právne predpisy, ak je na to splnomocnená zákonom.

(1) The National Bank of Slovakia is an independent central bank of the Slovak Republic. The National Bank of Slovakia may within its competence issue generally binding regulations, if so authorized by law.

(2) Najvyšším riadiacim orgánom Národnej banky Slovenska je Banková rada Národnej banky Slovenska.

(2) The supreme managing body of the National Bank of Slovakia is the Bank Council of the National Bank of Slovakia.

(3) Podrobnosti podľa odsekov 1 a 2 ustanoví zákon.

(3) The details pursuant to Sections 1 and 2 will be determined by law.

Čl. 57

Article 57

Slovenská republika je colným územím.

The Slovak Republic is a customs territory.

Čl. 58

Article 58

(1) Finančné hospodárenie Slovenskej republiky sa spravuje jej štátnym rozpočtom. Štátny rozpočet sa prijíma zákonom.

(1) The financial management of the Slovak Republic is administered by its state budget. The state budget is adopted by means of a law.

(2) Príjmy štátneho rozpočtu, pravidlá rozpočtového hospodárenia, vzťahy medzi štátnym rozpočtom a rozpočtami územných celkov ustanoví zákon.

(2) State budget revenues, the rules of budget economy, and the relationship between the state budget and the budgets of territorial units will be set out in a law.

(3) Štátne účelové fondy zapojené na štátny rozpočet Slovenskej republiky sa zriaďujú zákonom.

(3) Special-purpose funds linked to the state budget of the Slovak Republic are established by law.

Čl. 59

Article 59

(1) Dane a poplatky sú štátne a miestne.

(1) There exist state and local taxes and fees.

(2) Dane a poplatky možno ukladať zákonom alebo na základe zákona.

(2) Taxes and fees may be levied by law or on the basis of a law.

Druhý oddiel

Part Two

NAJVYŠŠÍ KONTROLNÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Supreme Control Office of the Slovak Republic

Čl. 60

Article 60

(1) Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky je nezávislý orgán kontroly hospodárenia s

(1) The Supreme Control Office of the Slovak Republic is an independent body carrying out control of the management of

a) prostriedkami rozpočtov, ktoré podľa zákona schvaľuje Národná rada Slovenskej republiky alebo vláda,

a) budgetary resources approved under the law by the National Council of the Slovak Republic or government,

b) majetkom, záväzkami, finančnými prostriedkami, majetkovými právami a pohľadávkami štátu, verejnoprávnych inštitúcií a Fondu národného majetku Slovenskej republiky,

b) property, obligations, funds, property rights and claims of state, public institutions and National Property Fund of the Slovak Republic,

c) tým majetkom, finančnými prostriedkami a majetkovými právami obcí a vyšších územných celkov, ktoré získali na úhradu nákladov na prenesený výkon štátnej správy,

c) property, funds and property rights of municipalities and superior territorial units which they obtained to pay the costs of the transferred execution of state administration,

d) majetkom, záväzkami, finančnými prostriedkami, majetkovými právami a pohľadávkami, za ktoré Slovenská republika prevzala záruku,

d) property, obligations, funds, property rights and claims for which the Slovak Republic undertook the guarantee,

e) majetkom, finančnými prostriedkami, majetkovými právami a pohľadávkami, a finančnými prostriedkami, ktoré boli poskytnuté Slovenskej republike, právnickým osobám alebo fyzickým osobám, ktoré hospodária s prostriedkami štátneho rozpočtu alebo nakladajú so štátnym majetkom, v rámci rozvojových programov alebo z iných podobných dôvodov zo zahraničia.

e) property, funds, property rights and claims, and funds granted to the Slovak Republic, juridical persons or natural persons managing the funds of the state budget or the state property within the framework of development programs or from other similar reasons from abroad.

(2) Kontrolná pôsobnosť najvyššieho kontrolného úradu sa vzťahuje v rozsahu uvedenom v odseku 1 na

(2) The control competence of the Supreme Control Office shall apply to the extent set out in section 1 to

a) vládu Slovenskej republiky, ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy Slovenskej republiky a orgány im podriadené,

a) the Government of the Slovak Republic, ministries and other central bodies of state administration of the Slovak Republic and bodies subordinated to them,

b) štátne orgány, ako aj právnické osoby, u ktorých vykonávajú funkciu zakladateľa alebo zriaďovateľa ústredné orgány štátnej správy alebo iné štátne orgány,

b) state bodies, as well as juridical persons that were founded or established by central bodies of state administration or other state bodies,

c) obce a vyššie územné celky, právnické osoby zriadené obcami a právnické osoby zriadené vyššími územnými celkami,

c) municipalities and superior territorial units, juridical persons established by municipalities and juridical persons established by superior territorial units,

d) štátne účelové fondy, verejnoprávne inštitúcie zriadené zákonom, právnické osoby, v ktorých majú majetkovú účasť verejnoprávne inštitúcie, právnické osoby s majetkovou účasťou štátu,

d) state funds, public institutions established by law, juridical persons with ownership interest of public institutions, juridical persons with ownership interest of the state,

e) Fond národného majetku Slovenskej republiky, právnické osoby s určenou majetkovou účasťou Fondu národného majetku Slovenskej republiky,

e) the National Property Fund of the Slovak Republic, juridical persons with a specified ownership interest of the National Property Fund of the Slovak Republic,

f) fyzické osoby a právnické osoby.

f) natural persons and juridical persons.

Čl. 61

Article 61

(1) Na čele najvyššieho kontrolného úraduje predseda. Predsedu a podpredsedov najvyššieho kontrolného úradu volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky.

(1) The Supreme Control Office is headed by a chairman. The chairman and deputy chairmen of the Supreme Control Office are elected and recalled by the National Council of the Slovak Republic.

(2) Za predsedu a podpredsedu najvyššieho kontrolného úradu môže byť zvolený každý občan Slovenskej republiky, ktorý je voliteľný do Národnej rady Slovenskej republiky.

(2) Any citizen of the Slovak Republic who may be elected to the National Council of the Slovak Republic may be elected chairman and deputy chairman of the Supreme Control Office.

(3) Tá istá osoba môže byť zvolená za predsedu najvyššieho kontrolného úradu najviac v dvoch po sebe nasledujúcich sedemročných obdobiach.

(3) The same person may be elected chairman and deputy chairman of the Supreme Control Office for a maximum of two consecutive seven-year terms.

(4) Funkcia predsedu najvyššieho kontrolného úradu a funkcia podpredsedu najvyššieho kontrolného úradu je nezlučiteľná s výkonom funkcie v inom orgáne verejnej moci, s pracovným pomerom, alebo s obdobným pracovným vzťahom, s podnikateľskou činnosťou, s členstvom v riadiacom alebo kontrolnom orgáne právnickej osoby, ktorá vykonáva podnikateľskú činnosť alebo s inou hospodárskou alebo zárobkovou činnosťou, okrem správy vlastného majetku, vedeckej, pedagogickej, literárnej alebo umeleckej činnosti.

(4) The office of a chairman of the Supreme Control Office and the office of a deputy chairman of the Supreme Control Office is incompatible with an office in any other body of the public authority, employment or similar labor relation, business activities, membership in a management or supervisory body of a juridical person carrying out business activities or with any other economic or for-profit activity, except for administration of own property, scientific, pedagogical, literary or artistic activity.

Čl. 62

Article 62

Najvyšší kontrolný úrad predkladá najmenej raz do roka správy o výsledkoch kontrolnej činnosti Národnej rade Slovenskej republiky a vždy, keď o to požiada Národná rada Slovenskej republiky.

The Supreme Control Office submits reports on the results of its inquiries to the National Council of the Slovak Republic at least once a year and whenever requested to do so by the National Council of the Slovak Republic.

Čl. 63

Article 63

Postavenie, pôsobnosť, vnútorné organizačné členenie a základné pravidlá kontrolnej činnosti najvyššieho kontrolného úradu ustanoví zákon.

The sphere of competence, powers, internal organizational structure and basic rules of the control activity of the Supreme Control Office will be set out in a law.

ŠTVRTÁ HLAVA

CHAPTER FOUR

ÚZEMNÁ SAMOSPRÁVA

Territorial Self-Administration

Čl. 64

Article 64

Základom územnej samosprávy je obec. Územnú samosprávu tvorí obec a vyšší územný celok.

A municipality is the basic element of territorial self-administration. Territorial self-administration comprises a municipality and superior territorial unit.

Čl. 64a

Article 64a

Obec a vyšší územný celok sú samostatné územné samosprávne a správne celky Slovenskej republiky, združujúce osoby, ktoré majú na ich území trvalý pobyt. Podrobnosti ustanoví zákon.

A municipality and superior territorial unit are independent territorial and administrative units of the Slovak Republic comprising persons who are permanently resident on its territory. Details will be set out in a law.

Čl. 65

Article 65

(1) Obec a vyšší územný celok sú právnické osoby, ktoré za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodária s vlastným majetkom a so svojimi finančnými prostriedkami.

(1) A municipality and superior territorial unit are juridical persons that, under conditions set out in a law, independently manage own property and financial resources.

(2) Obec a vyšší územný celok financujú svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, ako aj zo štátnych dotácií. Zákon ustanoví, ktoré dane a poplatky sú príjmom obce a ktoré dane a poplatky sú príjmom vyššieho územného celku. Štátnych dotácií sa možno domáhať len v medziach zákona.

(2) A municipality and superior territorial unit finance their needs primarily from its own revenues, as well as from state subsidies. The law specifies which taxes and fees represent municipalities’ revenue and which taxes and fees represent revenue of superior territorial unit. State subsidies may be claimed only within the limits of the law.

Čl. 66

Article 66

(1) Obec má právo združovať sa s inými obcami na zabezpečenie vecí spoločného záujmu; rovnaké právo združovať sa s inými vyššími územnými celkami má aj vyšší územný celok. Podmienky ustanoví zákon.

(1) A municipality has the right to associate with other municipalities in order to provide for the matters of a common interest; a superior territorial unit has the same right to associate with other superior territorial units. Conditions will be set out in a law.

(2) Zlúčenie, rozdelenie alebo zrušenie obce upraví zákon.

(2) Uniting, splitting or dissolution of a municipality will be determined by law.

Čl. 67

Article 67

(1) Územná samospráva sa uskutočňuje na zhromaždeniach obyvateľov obce, miestnym referendom, referendom na území vyššieho územného celku, orgánmi obce alebo orgánmi vyššieho územného celku. Spôsob vykonania miestneho referenda a referenda na území vyššieho územného celku ustanoví zákon.

(1) The territorial self-administration is performed at meetings of municipality residents, by a local referendum, by a referendum on the territory of a superior territorial unit, by the municipality bodies or the bodies of a superior territorial unit. The manner of execution of the local referendum and the referendum on the territory of a superior territorial unit will be set out in a law. 

(2) Povinnosti a obmedzenia pri výkone územnej samosprávy možno obci a vyššiemu územnému celku ukladať zákonom a na základe medzinárodnej zmluvy podľa čl. 7 ods. 5.

(2) Duties and restrictions relating to execution of the territorial self-administration may be imposed upon a municipality and superior territorial unit by law and on the basis of an international treaty pursuant to Article 7 section 5.

(3) Štát môže zasahovať do činnosti obce a vyššieho územného celku len spôsobom ustanoveným zákonom.

(3) The state may intervene in activities of a municipality and a superior territorial unit only as specified by law.

Čl. 68

Article 68

Vo veciach územnej samosprávy a na zabezpečenie úloh vyplývajúcich pre samosprávu zo zákona môže obec a vyšší územný celok vydávať všeobecne záväzné nariadenia.

A municipality and a superior territorial unit may issue generally binding decrees in the matters of local self-administration and in order to provide for the tasks ensuing for the self-administration from the law.

Čl. 69

Article 69

(1) Orgánmi obce sú

(1) Municipality bodies are

a) obecné zastupiteľstvo,

a) the municipality representative body

b) starosta obce.

b) the mayor

(2) Obecné zastupiteľstvo tvoria poslanci obecného zastupiteľstva. Poslancov volia na štvorročné obdobie obyvatelia obce, ktorí majú na jej území trvalý pobyt. Voľby poslancov sa uskutočňujú na základe všeobecného, rovného a priameho volebného práva tajným hlasovaním.

(2) The municipality representative body is composed of deputies to the municipality representative body. The deputies are elected for a four-year term by citizens of the municipality with permanent residence on its territory. Elections of deputies are held by secret ballot, on the basis of a general, equal, and direct right to vote.

(3) Starostu obce volia obyvatelia obce, ktorí majú na jej území trvalý pobyt, na základe všeobecného, rovného a priameho volebného práva tajným hlasovaním na štvorročné obdobie. Starosta obce je výkonným orgánom obce. Starosta obce vykonáva správu obce a zastupuje obec navonok. Dôvody a spôsob odvolania starostu pred uplynutím volebného obdobia ustanoví zákon.

(3) The mayor is elected for a four-year term by citizens of the municipality with permanent residence on its territory by secret ballot, on the basis of a general, equal, and direct right to vote. The mayor of a municipality constitutes the municipality's executive body. He executes municipality administration and represents the municipality outwardly. The reasons and manner of mayor’s removal prior to expiry of the term will be specified by law.

(4) Orgánmi vyššieho územného celku sú

(4) Territorial self-administration bodies are

a) zastupiteľstvo vyššieho územného celku,

a) representative body of the territorial self-administration unit,

b) predseda vyššieho územného celku.

b) chairman of the territorial self-administration unit,

(5) Zastupiteľstvo vyššieho územného celku tvoria poslanci zastupiteľstva vyššieho územného celku. Poslancov volia obyvatelia, ktorí majú trvalý pobyt v územnom obvode vyššieho územného celku, na štvorročné obdobie. Voľby poslancov sa uskutočňujú na základe všeobecného, rovného a priameho volebného práva tajným hlasovaním.

(5) The territorial self-administration representative body is composed of deputies to the municipality representative body. The deputies are elected for a four-year term by citizens the territorial self-administration unit with permanent residence on its territory. Elections of deputies are held by secret ballot, on the basis of a general, equal, and direct right to vote.

(6) Predsedu vyššieho územného celku volia obyvatelia, ktorí majú trvalý pobyt v územnom obvode vyššieho územného celku, na základe všeobecného, rovného a priameho volebného práva tajným hlasovaním na štvorročné obdobie. Dôvody a spôsob odvolania predsedu vyššieho územného celku pred uplynutím volebného obdobia ustanoví zákon. Predseda vyššieho územného celku je výkonným orgánom vyššieho územného celku, vykonáva správu vyššieho územného celku a zastupuje vyšší územný celok navonok.

(6) The chairman of the territorial self-administration unit is elected for a four-year term by citizens of the municipality with permanent residence on its territory by secret ballot, on the basis of a general, equal, and direct right to vote. The reasons and manner of chairman’s removal prior to expiry of the term will be specified by law. The chairman the territorial self-administration unit constitutes the municipality's executive body. He executes municipality administration and represents the municipality outwardly.

Čl. 70

Article 70

Zákon ustanoví predpoklady a spôsob vyhlásenia obce za mesto; upraví aj názvy orgánov mesta.

The prerequisites for a municipality to be declared a town, and the method of doing so, will be defined by law, which will also designate the names of town bodies.

Čl. 71

Article 71

(1) Na obec a vyšší územný celok možno zákonom preniesť výkon určených úloh miestnej štátnej správy. Náklady takto preneseného výkonu štátnej správy uhrádza štát.

(1) The execution of designated tasks of local state administration can be transferred by law to the municipality and superior territorial unit. The cost of the execution of state administration transferred in this manner will be covered by the state.

(2) Pri výkone štátnej správy môže obec a vyšší územný celok vydávať v rámci svojej územnej pôsobnosti na základe splnomocnenia v zákone a v jeho medziach všeobecne záväzné nariadenia. Výkon štátnej správy prenesený na obec alebo na vyšší územný celok zákonom riadi a kontroluje vláda. Podrobnosti ustanoví zákon.

(2) In executing state administration, the municipality and superior territorial unit may, on the basis of the law and within its limits, issue decrees that are generally binding within its area of jurisdiction, if empowered to do so by the law. The execution of state administration transferred to the municipality or superior territorial unit by law is governed and controlled by the Government. Details will be set out in a law.

PIATA HLAVA

CHAPTER FIVE

ZÁKONODARNÁ MOC

Legislative Power

Prvý oddiel

Part One

NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

The National Council of the Slovak Republic

Čl. 72

Article 72

Národná rada Slovenskej republiky je jediným ústavodarným a zákonodarným orgánom Slovenskej republiky.

The National Council of the Slovak Republic is the sole constituent and legislative body of the Slovak Republic.

Čl. 73

Article 73

(1) Národná rada Slovenskej republiky má 150 poslancov, ktorí sú volení na štyri roky.

(1) The National Council of the Slovak Republic has 150 deputies who are elected for a four-year period.

(2) Poslanci sú zástupcovia občanov. Mandát vykonávajú osobne podľa svojho svedomia a presvedčenia a nie sú viazaní príkazmi.

(2) Deputies are representatives of citizens. They execute their mandate personally according to their conscience and conviction and are not bound by orders.

Čl. 74

Article 74

(1) Poslanci sú volení vo všeobecných, rovných, priamych voľbách s tajným hlasovaním.

(1) Deputies are elected by secret ballot in general, equal, and direct elections.

(2) Za poslanca možno zvoliť občana, ktorý má volebné právo, dosiahol vek 21 rokov a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

(2) A citizen who has the right to vote, has reached the age of 21, and is permanently resident on the territory of the Slovak Republic can be elected deputy.

(3) Podrobnosti o voľbách poslancov ustanoví zákon.

(3) Details of the election of deputies will be set out in a law.

Čl. 75

Article 75

(1) Na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky, na ktorej sa poslanec zúčastňuje po prvý raz, skladá sľub, ktorý znie: "Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Slovenskej republike. Svoje povinnosti budem plniť v záujme jej občanov. Budem dodržiavať ústavu a ostatné zákony a pracovať tak, aby sa uvádzali do života."

(1) The deputy is sworn in at the first meeting of the National Council of the Slovak Republic in which he participates, by taking the following oath: "I promise by my honor and conscience to be faithful to the Slovak Republic. I will fulfill my duties in the interest of its citizens. I will observe the Constitution and other laws and work toward their translation into life."

(2) Odmietnutie sľubu alebo sľub s výhradou má za následok stratu mandátu.

(2) Refusing to take this oath, or taking it with reservations, results in the loss of mandate.

Čl. 76

Article 76

Platnosť voľby poslancov overuje Národná rada Slovenskej republiky.

The validity of the election of deputies is verified by the National Council of the Slovak Republic.

Čl. 77

Article 77

(1) Funkcia poslanca je nezlučiteľná s výkonom funkcie sudcu, prokurátora, verejného ochrancu práv, príslušníka ozbrojených síl a ozbrojeného zboru.

(1) The post of deputy is incompatible with the post of judge, prosecutor, public defender of rights, member of the Police Corps and Armed Forces.

(2) Ak bol poslanec vymenovaný za člena vlády Slovenskej republiky, jeho mandát poslanca počas výkonu tejto funkcie nezaniká, iba sa neuplatňuje.

(2) If a deputy is appointed member of the Government of the Slovak Republic, his mandate as a deputy does not cease while he executes the government post, but is just not being exercised.

Čl. 78

Article 78

(1) Za hlasovanie v Národnej rade Slovenskej republiky alebo v jej výboroch poslanca nemožno stíhať, a to ani po zániku jeho mandátu.

(1) A deputy cannot be made criminally liable because of his voting in the National Council of the Slovak Republic or its bodies, which applies also to the period after the expiry of his mandate.

(2) Za výroky pri výkone funkcie poslanca prednesené v Národnej rade Slovenskej republiky alebo v jej orgáne nemožno poslanca trestne stíhať, a to ani po zániku jeho mandátu. Poslanec podlieha disciplinárnej právomoci Národnej rady Slovenskej republiky. Občianskoprávna zodpovednosť poslanca týmto nie je dotknutá.

(2) For statements made in the National Council of the Slovak Republic or its bodies while discharging the functions of a deputy, a deputy may not be criminally prosecuted, which applies also to the period after the expiry of his mandate. A deputy is answerable to the disciplinary powers of the National Council of the Slovak Republic. The aforesaid does not affect civil liability of a deputy.

(3) Poslanca nemožno trestne ani disciplinárne stíhať, ani ho vziať do väzby bez súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky. Ak Národná rada Slovenskej republiky súhlas odoprie, trestné stíhanie alebo vzatie do väzby je počas trvania poslaneckého mandátu vylúčené. V takomto prípade počas ďalšieho výkonu poslaneckého mandátu premlčacia doba neplynie.

(3) No criminal or disciplinary proceedings can be initiated against a deputy, and he cannot be taken into custody, without the consent of the National Council of the Slovak Republic. If the National Council of the Slovak Republic denies its consent, prosecution is ruled out during the term of the mandate. In such case, the statute of limitations does not apply during the performance of the mandate.

(4) Ak bol poslanec pristihnutý a zadržaný pri trestnom čine, príslušný orgán je povinný to ihneď oznámiť predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky. Ak mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky následný súhlas na zadržanie nedá, poslanec musí byť ihneď prepustený.

(4) If a deputy has been caught and detained while committing a criminal offense, the relevant authority is obliged to report this immediately to the chairman of the National Council of the Slovak Republic. Unless the Mandate and Immunity Committee of the National Council of the Slovak Republic gives its consent to the detainment, the deputy must be released immediately.

(5) Ak je poslanec vo výkone väzby, jeho mandát nezaniká, iba sa neuplatňuje.

(5) If a deputy is serving a prison sentence, his mandate does not cease, but is just not being exercised.

Čl. 79

Article 79

Poslanec môže odoprieť svedectvo vo veciach, o ktorých sa dozvedel pri výkone svojej funkcie, a to aj keď prestal byť poslancom.

A deputy may refuse to testify in matters about which he learned while discharging his office, even after he ceases to be a deputy.

Čl. 80

Article 80

(1) Poslanec môže interpelovať vládu Slovenskej republiky, člena vlády Slovenskej republiky alebo vedúceho iného ústredného orgánu štátnej správy vo veciach ich pôsobnosti. Poslanec musí dostať odpoveď do 30 dní.

(1) A deputy may address an interpellation to the Government of the Slovak Republic, a member of the Government of the Slovak Republic, or the head of another central body of state administration concerning matters within their jurisdiction. The deputy must receive a reply within 30 days.

(2) O odpovedi na interpelácie sa v Národnej rade Slovenskej republiky koná rozprava, ktorú možno spojiť s hlasovaním o dôvere.

(2) The reply to an interpellation shall become the subject of a debate in the National Council of the Slovak Republic that may be linked with a vote of confidence.

Čl. 81

Article 81

Poslanec sa môže svojho mandátu vzdať osobným vyhlásením na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky. Ak mu v tom bránia vážne okolnosti, môže tak urobiť písomne do rúk predsedu Národnej rady Slovenskej republiky; v takom prípade mandát poslanca zaniká dňom doručenia písomného rozhodnutia o vzdaní sa mandátu poslanca predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky.

A deputy may surrender the mandate by a personal statement at the session of the National Council of the Slovak Republic. If serious circumstances prevent him from doing that, he may do so in writing in hands of the Chairman of the National Council of the Slovak Republic, in which case the mandate of the deputy ceases on the day of delivery of the written decision of surrendering the mandate to the Chairman of the National Council of the Slovak Republic.

Čl. 81a

Article 81a

Mandát poslanca zaniká

The mandate of a deputy shall cease by

a) uplynutím volebného obdobia,

a) expiry of the term,

b) vzdaním sa mandátu,

b) surrendering of the mandate,

c) stratou voliteľnosti,

c) loss of eligibility of being elected,

d) rozpustením Národnej rady Slovenskej republiky,

d) dissolution of the National Council of the Slovak Republic,

e) vznikom nezlučiteľnosti podľa čl. 77 ods. 1,

e) rise of incompatibility pursuant to Article 77 section 1,

f) dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol poslanec odsúdený za úmyselný trestný čin alebo ktorým bol poslanec odsúdený za trestný čin a súd nerozhodol v jeho prípade o podmienečnom odložení výkonu trestu odňatia slobody.

f) on the day the court decision becomes effective by which a deputy was sentenced for a deliberate criminal act or by which a deputy was sentenced for a criminal act and the court did not rule in his case on a conditional suspended execution of the prison sentence.

Čl. 82

Article 82

(1) Národná rada Slovenskej republiky zasadá stále.

(1) The National Council of the Slovak Republic holds permanent sessions.

(2) Ustanovujúcu schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky zvolá prezident Slovenskej republiky tak, aby sa uskutočnila do 30dní od vyhlásenia výsledkov volieb. Ak tak neurobí, Národná rada Slovenskej republiky sa zíde tridsiaty deň po vyhlásení výsledkov volieb.

(2) The constituent meeting of the National Council of the Slovak Republic is called by the president of the Slovak Republic within 30 days after the announcement of election results. If he fails to do so, the National Council of the Slovak Republic convenes on the 30th day after the announcement of the election results.

(3) Národná rada Slovenskej republiky môže uznesením prerušiť svoje zasadanie. Dĺžka prerušenia nesmie presiahnuť štyri mesiace v roku. Počas prerušenia zasadania vykonávajú svoju pôsobnosť predseda, podpredsedovia a výbory Národnej rady Slovenskej republiky.

(3) The National Council of the Slovak Republic may interrupt its session by means of a resolution. The length of interruption must not exceed four months in a year. The chairman, deputy chairmen, and bodies of the National Council of the Slovak Republic perform their duties while the National Council of the Slovak Republic is in recess.

(4) Počas prerušenia zasadania predseda Národnej rady Slovenskej republiky môže zvolať schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky aj pred určeným termínom. Urobí tak vždy, ak o to požiada vláda Slovenskej republiky alebo najmenej pätina poslancov.

(4) While the session is interrupted, the chairman of the National Council of the Slovak Republic may call a meeting of the National Council of the Slovak Republic even prior to the set date. He will call a meeting whenever requested to do so by the Government of the Slovak Republic or at least one-fifth of the deputies.

(5) Zasadanie Národnej rady Slovenskej republiky sa skončí uplynutím volebného obdobia alebo jej rozpustením.

(5) The session of the National Council of the Slovak Republic ends with the expiration of the electoral term or with its dissolution.

Čl. 83

Article 83

(1) Schôdze Národnej rady Slovenskej republiky zvoláva jej predseda.

(1) Meetings of the National Council of the Slovak Republic are called by its chairman.

(2) Predseda Národnej rady Slovenskej republiky zvolá schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky aj vtedy, ak o to požiada najmenej pätina jej poslancov. V takomto prípade zvolá schôdzu do siedmich dní.

(2) The chairman of the National Council of the Slovak Republic shall call a meeting of the National Council of the Slovak Republic also when requested to do so by at least one-fifth of its deputies. In that case he will call a meeting within seven days.

(3) Schôdze Národnej rady Slovenskej republiky sú verejné.

(3) Meetings of the National Council of the Slovak Republic are public.

(4) Neverejné schôdze sa môžu konať len v prípadoch, ktoré ustanoví zákon, alebo v prípade, že sa na tom uznesie Národná rada Slovenskej republiky trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

(4) Non-public meetings can be held only in cases specified by law or on the basis of a decision by three-fifths of all deputies of the National Council of the Slovak Republic.

Čl. 84

Article 84

(1) Národná rada Slovenskej republiky je schopná uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej poslancov.

(1) The National Council of the Slovak Republic has a quorum if more than one-half of all its deputies are present.

(2) Na platné uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov, ak táto ústava neustanovuje inak.

(2) For a resolution of the National Council of the Slovak Republic to be valid, it must be passed by more than one-half of the deputies present, unless specified otherwise by this Constitution.

(3) Na vyslovenie súhlasu s medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 3 a 4 a na prijatie zákona vráteného prezidentom Slovenskej republiky podľa čl. 102 písm. o) je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov.

(3) In order to approve an international treaty stipulated in Article 7 sections 3 and 4 and adopt a bill returned by the President of the Slovak Republic pursuant to Article 102 letter o), a consent of more than one-half of all deputies is needed.

(4) Na prijatie ústavy, zmenu ústavy, ústavného zákona, na vyslovenie súhlasu s medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 2, na prijatie uznesenia o ľudovom hlasovaní o odvolaní prezidenta Slovenskej republiky, na podanie obžaloby na prezidenta a na vypovedanie vojny inému štátu je potrebný súhlas aspoň trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov.

(3) The agreement of at least a three-fifths majority of all deputies is required to pass and amend the Constitution and constitutional laws, to adopt an international treaty stipulated in Article 7 section 2, adopt resolution on public vote to remove the president of the Slovak Republic, file charges against the president and to declare war on another state.

Čl. 85

Article 85

Na požiadanie Národnej rady Slovenskej republiky alebo jej orgánu sa člen vlády Slovenskej republiky alebo vedúci iného orgánu štátnej správy musí zúčastniť na jej schôdzi, alebo na schôdzi jej orgánu.

At the request of the National Council of the Slovak Republic or its body, a member of the Government of the Slovak Republic or head of another body of state administration must participate in its meeting or in the meeting of its body.

Čl. 86

Article 86

Do pôsobnosti Národnej rady Slovenskej republiky patrí najmä:

The jurisdiction of the National Council of the Slovak Republic comprises, above all:

a) uznášať sa na ústave, ústavných a ostatných zákonoch a kontrolovať, ako sa dodržiavajú,

a) deciding upon the Constitution and constitutional and other laws and controlling compliance with them,

b) ústavným zákonom schvaľovať zmluvu o vstupe do štátneho zväzku Slovenskej republiky s inými štátmi a o vypovedaní takejto zmluvy,

b) approving by means of a constitutional law a treaty on the Slovak Republic's entering into an alliance with other states and on its abrogation of such a treaty,

c) rozhodovať o návrhu na vyhlásenie referenda,

c) deciding on proposals to call a referendum,

d) pred ratifikáciou vyslovovať súhlas s medzinárodnými zmluvami o ľudských právach a základných slobodách, medzinárodnými politickými zmluvami, medzinárodnými zmluvami vojenskej povahy, medzinárodnými zmluvami, z ktorých vzniká Slovenskej republike členstvo v medzinárodných organizáciách, medzinárodnými hospodárskymi zmluvami všeobecnej povahy, medzinárodnými zmluvami, na ktorých vykonanie je potrebný zákon, ako aj s medzinárodnými zmluvami, ktoré priamo zakladajú práva alebo povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb, a zároveň rozhodovať o tom, či ide o medzinárodné zmluvy podľa čl. 7 ods. 5,

d) expressing consent, prior to ratification, with the international treaties on human rights and fundamental freedoms, international political treaties, international  treaties of military nature, international treaties establishing membership of the Slovak Republic in international organizations, international economic treaties of a general nature, international treaties whose execution requires the passing of a law, as well as with international treaties that directly establish rights or obligations of physical persons or juridical persons, and at the same time making determination if these are international treaties stipulated in Article 7 section 5,

e) zriaďovať zákonom ministerstvá a ostatné orgány štátnej správy,

e) establishing ministries and other state administration bodies by means of law,

f) rokovať o programovom vyhlásení vlády Slovenskej republiky, kontrolovať činnosť vlády Slovenskej republiky a rokovať o dôvere vláde alebo jej členom,

f) discussing the policy statement of the Government of the Slovak Republic, controlling the Government's activity, and passing a vote of confidence in the Government or its members,

g) schvaľovať štátny rozpočet, preverovať jeho plnenie a schvaľovať štátny záverečný účet,

g) Approving the state budget, checking on its fulfillment, and approving the state closing account,

h) rokovať o základných otázkach vnútornej, medzinárodnej, hospodárskej, sociálnej a inej politiky,

h) discussing basic domestic, international, economic, social, and other political issues,

i) voliť a odvolávať predsedu a podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky a troch členov Súdnej rady Slovenskej republiky,

i) electing and recalling the chairman and deputy chairman of the Supreme Control Office of the Slovak Republic and three members of the Judicial Council of the Slovak Republic.

j) uznášať sa o vypovedaní vojny, ak je Slovenská republika napadnutá alebo ak to vyplýva zo záväzkov z medzinárodných zmlúv o spoločnej obrane proti napadnutiu a po skončení vojny o uzavretí mieru,

j) deciding on the declaration of war if the Slovak Republic is attacked or as a result of commitments arising from international treaties on common defense against aggression and on peace agreement after the war,

k) vysloviť súhlas na vyslanie ozbrojených síl mimo územia Slovenskej republiky, ak nejde o prípad uvedený v čl. 119 písm. p),

k) expressing consent to sending armed forces outside the territory of the Slovak Republic, unless it is a case stipulated in Article 119 letter p.

l) vysloviť súhlas s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky.

l) expressing consent with the presence of foreign armed forces on the territory of the Slovak Republic.

Čl. 87

Article 87

(1) Návrh zákona môžu podať výbory Národnej rady Slovenskej republiky, poslanci a vláda Slovenskej republiky.

(1) Draft laws can be tabled by committees of the National Council of the Slovak Republic, deputies, and the Government of the Slovak Republic.

(2) Ak prezident Slovenskej republiky vráti zákon s pripomienkami, Národná rada Slovenskej republiky zákon opätovne prerokuje a v prípade jeho schválenia musí byť takýto zákon vyhlásený.

(2) If the president of the Slovak Republic returns a law with comments, the National Council of the Slovak Republic will discuss the constitutional or other law again and, in the event of its approval, such a law must be promulgated.

(3) Zákon podpisuje prezident Slovenskej republiky, predseda Národnej rady Slovenskej republiky a predseda vlády Slovenskej republiky. Ak Národná rada Slovenskej republiky po opätovnom prerokovaní schváli zákon aj napriek pripomienkam prezidenta Slovenskej republiky a prezident Slovenskej republiky zákon nepodpíše, zákon sa vyhlási aj bez podpisu prezidenta Slovenskej republiky.

(3) Laws are signed by the president of the Slovak Republic, the chairman of the National Council of the Slovak Republic and the prime minister of the Slovak Republic. If the National Council of the Slovak Republic, after having discussed the law again, approves the law even despite the comments of the president of the Slovak Republic and the president of the Slovak Republic does not sign the law, the law is promulgated even without the signature of the president of the Slovak Republic.

(4) Zákon nadobudne platnosť vyhlásením. Podrobnosti o vyhlasovaní zákonov, medzinárodných zmlúv a právne záväzných aktov medzinárodnej organizácie podľa čl. 7 ods. 2 ustanoví zákon.

(4) A law becomes valid with its promulgation. Details of promulgation of laws, international treaties and legally binding acts of an international organization pursuant to Article 7 section 2 will be set out in a law.

Čl. 88

Article 88

(1) Návrh na vyslovenie nedôvery vláde Slovenskej republiky alebo jej členovi prerokuje Národná rada Slovenskej republiky vtedy, keď o to požiada najmenej pätina jej poslancov.

(1) The motion to pass a vote of no-confidence in the Government of the Slovak Republic or a member of it will be discussed by the National Council of the Slovak Republic if requested by at least one-fifth of its deputies.

(2) Na vyslovenie nedôvery vláde Slovenskej republiky alebo jej členovi je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov.

(2) The consent of more than one-half of all deputies is required to pass a vote of no confidence in the Government of the Slovak Republic or a member of it.

Čl. 89

Article 89

(1) Predsedu Národnej rady Slovenskej republiky volí a odvoláva v tajnom hlasovaní Národná rada Slovenskej republiky nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých poslancov. Predseda je zodpovedný len Národnej rade Slovenskej republiky.

(1) The chairman of the National Council of the Slovak Republic is elected and recalled by the National Council of the Slovak Republic by secret ballot, by more than one-half of the votes of all deputies. The chairman is accountable only to the National Council of the Slovak Republic.

(2) Predseda Národnej rady Slovenskej republiky

(2) The chairman of the National Council of the Slovak Republic

a) zvoláva a riadi schôdze Národnej rady Slovenskej republiky,

a) calls and chairs meetings of the National Council of the Slovak Republic,

b) podpisuje ústavu, ústavné zákony a zákony,

b) signs the Constitution, constitutional laws, and other laws,

c) prijíma sľub poslancov Národnej rady Slovenskej republiky,

c) takes the oath from deputies of the National Council of the Slovak Republic,

d) vyhlasuje voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľbu prezidenta Slovenskej republiky a voľby do orgánov územnej samosprávy,

d) calls elections to the National Council of the Slovak Republic, election of the president of the Slovak Republic and elections to the bodies of territorial self-administration,

e) vyhlasuje ľudové hlasovanie o odvolaní prezidenta Slovenskej republiky,

e) calls public voting on recalling of the president of the Slovak Republic,

f) vykonáva ďalšie úlohy, ak tak ustanoví zákon.

f) performs other tasks, if so stipulated by law.

(3) Predseda Národnej rady Slovenskej republiky ostáva vo funkcii aj po uplynutí volebného obdobia, kým si Národná rada Slovenskej republiky nezvolí nového predsedu.

(3) The chairman of the National Council of the Slovak Republic remains in office after the electoral period expires, until the National Council of the Slovak Republic elects a new chairman.

Čl. 90

Article 90

(1) Predsedu Národnej rady Slovenskej republiky zastupujú podpredsedovia. Tajným hlasovaním ich volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých poslancov. Podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky je zodpovedný Národnej rade Slovenskej republiky.

(1) The deputy chairman of the National Council of the Slovak Republic act as substitutes for the chairman. They are elected and recalled by secret ballot by the National Council of the Slovak Republic, by the votes of more than one-half of all deputies. The deputy chairman of the National Council of the Slovak Republic is accountable to the National Council of the Slovak Republic.

(2) Ustanovenie Čl. 89 ods. 3 platí aj pre podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky.

(2) The provision of Article 89 section 3 applies also to the deputy chairman of the National Council of the Slovak Republic.

Čl. 91

Article 91

Činnosť Národnej rady Slovenskej republiky riadi a organizuje predseda a podpredsedovia.

The activity of the National Council of the Slovak Republic is steered and organized by the chairman and deputy chairmen.

Čl. 92

Article 92

(1) Národná rada Slovenskej republiky zriaďuje z poslancov výbory ako svoje iniciatívne a kontrolné orgány; ich predsedov volí tajným hlasovaním.

(1) The National Council of the Slovak Republic establishes from the ranks of deputies committees as its bodies having an initiating and control role and it elects their chairmen by secret ballot.

(2) Rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky a jej výborov ustanoví zákon.

(2) The deliberations of the National Council of the Slovak Republic and its committees are regulated by law.

Druhý oddiel

Part Two

REFERENDUM

The Referendum

Čl. 93

Article 93

(1) Referendom sa potvrdí ústavný zákon o vstupe do štátneho zväzku s inými štátmi alebo o vystúpení z tohto zväzku.

(1) A referendum will be used to confirm a constitutional law on entering into an alliance with other states or on withdrawing from that alliance.

(2) Referendom sa môže rozhodnúť aj o iných dôležitých otázkach verejného záujmu.

(2) A referendum can be used to decide also on other important issues of public interest.

(3) Predmetom referenda nemôžu byť základné práva a slobody, dane, odvody a štátny rozpočet.

(3) Basic rights and freedoms, taxes, levies, and the state budget cannot be the subject of a referendum.

Čl. 94

Article 94

Každý občan Slovenskej republiky, ktorý má právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky, má právo sa zúčastniť na referende.

Every citizen of the Slovak Republic who has the right to vote in elections of the National Council of the Slovak Republic is entitled to participate in the referendum.

Čl. 95

Article 95

(1) Referendum vyhlasuje prezident Slovenskej republiky, ak o to petíciou požiada aspoň 350 000 občanov, alebo ak sa na tom uznesie Národná rada Slovenskej republiky, a to do 30 dní od prijatia petície občanov alebo uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky.

The referendum is called by the president of the Slovak Republic if requested by a petition signed by a minimum of 350,000 citizens or on the basis of a resolution of the National Council of the Slovak Republic, within 30 days after the receipt of the citizens' petition or the resolution of the National Council of the Slovak Republic.

(2) Prezident Slovenskej republiky môže pred vyhlásením referenda podať na Ústavný súd Slovenskej republiky návrh na rozhodnutie, či predmet referenda, ktoré sa má vyhlásiť na základe petície občanov alebo uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky podľa odseku 1, je v súlade s ústavou alebo s ústavným zákonom. Ak prezident Slovenskej republiky podá na Ústavný súd Slovenskej republiky návrh na rozhodnutie, či predmet referenda, ktoré sa má vyhlásiť na základe petície občanov alebo uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky, je v súlade s ústavou alebo s ústavným zákonom, od podania návrhu prezidenta Slovenskej republiky do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky lehota podľa odseku 1 neplynie.

(2) The President of the Slovak Republic may, before calling a referendum, file with the Constitutional Court of the Slovak Republic a petition for a decision whether the subject of the referendum, which should be called on the basis of a citizens’ petition or a resolution of the National Council of the Slovak Republic pursuant to section 1, is in compliance with the Constitution or a constitutional law. If the President of the Slovak Republic files with the Constitutional Court of the Slovak Republic a petition for a decision whether the subject of the referendum which should be called on the basis of a citizens’ petition or a resolution of the National Council of the Slovak Republic is in compliance with the Constitution or a constitutional act, the period pursuant to section 1 shall not continue from filing of a petition by the President of the Slovak Republic until the effectiveness of a decision of the Constitutional Court of the Slovak Republic.

Čl. 96

Article 96

(1) Návrh na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení referenda môžu podávať poslanci Národnej rady Slovenskej republiky alebo vláda Slovenskej republiky.

(1) The motion to pass a resolution of the National Council of the Slovak Republic on calling a referendum can be tabled by deputies of the National Council of the Slovak Republic or by the Government of the Slovak Republic.

Čl. 97

Article 97

(1) Referendum sa nemôže konať v období kratšom ako 90 dní pred voľbami do Národnej rady Slovenskej republiky.

(1) A referendum must not be held within 90 days prior to elections to the National Council of the Slovak Republic.

(2) Referendum sa môže konať v deň volieb do Národnej rady Slovenskej republiky.

(2) A referendum may be held on the day of elections to the National Council of the Slovak Republic.

Čl. 98

Article 98

(1) Výsledky referenda sú platné, ak sa na ňom zúčastnila nadpolovičná väčšina oprávnených voličov a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou účastníkov referenda.

(1) The results of the referendum are valid if more than one-half of eligible voters participated in it and if the decision was endorsed by more than 50 percent of the participants in the referendum.

(2) Návrhy prijaté v referende vyhlási Národná rada Slovenskej republiky rovnako ako zákon.

(2) The proposals adopted in the referendum will be promulgated by the National Council of the Slovak Republic in the same way as it promulgates laws.

Čl. 99

Article 99

(1) Výsledok referenda môže Národná rada Slovenskej republiky zmeniť alebo zrušiť svojím ústavným zákonom po uplynutí troch rokov od jeho účinnosti.

(1) The National Council of the Slovak Republic can amend or annual the result of a referendum by means of a constitutional law, but it may not do so earlier than three years after the result of the referendum came into effect.

(2) Referendum v tej istej veci možno opakovať najskôr po uplynutí troch rokov od jeho účinnosti.

(2) A referendum on the same issue can be repeated after three years at the earliest.

Čl. 100

Article 100

Spôsob vykonania referenda ustanoví zákon.

A law will establish the manner in which the referendum will be carried out.

ŠIESTA HLAVA

CHAPTER SIX

VÝKONNÁ MOC

Executive Power

Prvý oddiel

Part One

PREZIDENT SLOVENSKEJ REPUBLIKY

The President of the Slovak Republic

Čl. 101

Article 101

(1) Hlavou Slovenskej republiky je prezident. Prezident reprezentuje Slovenskú republiku navonok i dovnútra a svojím rozhodovaním zabezpečuje riadny chod ústavných orgánov. Prezident vykonáva svoj úrad podľa svojho svedomia a presvedčenia a nie je viazaný príkazmi.

(1) The president is the head of state of the Slovak Republic. The president Represents the Slovak Republic both outwardly and ensures due performance of constitutional bodies. The President performs his office according to his/her best conscience and conviction. He is bound by no directives

(2) Prezidenta volia občania Slovenskej republiky v priamych voľbách tajným hlasovaním na päť rokov. Právo voliť prezidenta majú občania, ktorí majú právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky.

(2) The president of the Slovak Republic is elected by the National Council of the Slovak Republic by secret ballot for a period of five years. All citizens with the right to vote in the National Council of the Slovak Republic have the right to vote the president.

(3) Kandidátov na prezidenta navrhuje najmenej 15 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky alebo občania, ktorí majú právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky, a to na základe petície podpísanej najmenej 15 000 občanmi. Návrhy na voľbu sa odovzdávajú predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky najneskôr do 21 dní od vyhlásenia volieb.

(3) The candidates for president are nominated by no less than 15 deputies of the National Council of the Slovak Republic or by the citizens who are eligible to vote in National Council of the Slovak Republic based on a petition signed by at least 15 000 citizens. The nominations are submitted to the Chairman of the National Council of the Slovak Republic not later than 21 days after the elections have been announced.

(4) Za prezidenta je zvolený kandidát, ktorý získa nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov. Ak ani jeden z kandidátov nezíska potrebnú väčšinu hlasov voličov, koná sa do 14 dní druhé kolo volieb. Do druhého kola volieb postupujú tí dvaja kandidáti, ktorí získali najväčší počet platných hlasov. V druhom kole volieb je za prezidenta zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov zúčastnených voličov.

(4) The candidate who gets more than one-half of all valid votes of eligible voters is elected president. If no candidate gets necessary majority of votes by voters, a second ballot takes place within 14 days. Those two candidates progress to the second ballot who got the highest number of the valid votes. In the second ballot, that candidate who got the highest number of all valid votes of the participating voters is elected president.

(5) Ak jeden z dvoch kandidátov, ktorí získali v prvom kole volieb najviac platných hlasov, prestane byť voliteľný za prezidenta pred druhým kolom volieb alebo ak sa práva kandidovať vzdá, postupuje do druhého kola volieb kandidát, ktorý v prvom kole volieb získal ďalší najvyšší počet platných hlasov. Ak pre druhé kolo volieb nie sú dvaja kandidáti, druhé kolo volieb sa neuskutoční a predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlási do siedmich dní nové voľby tak, aby sa uskutočnili do 60 dní od ich vyhlásenia.

(5) If any of the candidates who got most valid votes in the first ballot ceases to be eligible to by elected president prior to the second ballot or waives the right to run for the office, the candidate who received in the first ballot the next highest number of votes proceeds to the second ballot. If there are not two candidates for the second ballot, the second ballot will not take place and the chairman of the National Council of the Slovak Republic will call new elections within seven days so that they take place within 60 days thereof.

(6) Ak sa o funkciu prezidenta uchádza iba jeden kandidát, koná sa voľba tak, že sa o ňom hlasuje; za prezidenta je zvolený, ak získa nadpolovičnú väčšinu platných hlasov zúčastnených voličov.

(6) If there is only one candidate running for the office of the president, the election will take place in a way that a vote will be taken on him; he is be elected president if he receives more than one-half of the valid votes from participating voters.

(7) Zvolený kandidát sa ujíma funkcie prezidenta zložením sľubu. Sľub skladá pred Národnou radou Slovenskej republiky do rúk predsedu Ústavného súdu Slovenskej republiky napoludnie v deň, v ktorom sa má skončiť volebné obdobie predchádzajúceho prezidenta.

(7) The elected candidate takes up the office of  president by taking the oath. The oath is sworn before the National Council of the Slovak Republic to the hands of the Chairman of the Constitutional Court at noon on the day the former president' s term of office ceases.

(8) Ak bolo volebné obdobie prezidenta skončené predčasne, zvolený kandidát skladá svoj sľub a ujíma sa funkcie prezidenta napoludnie v nasledujúci deň po dni, v ktorom boli vyhlásené výsledky volieb.

(8) If the president's term of office terminated early, the elected candidate takes the oath and takes up the office of the president at noon of the following day after the announcement of the election results.

(9) O ústavnosti alebo zákonnosti volieb prezidenta rozhoduje Ústavný súd Slovenskej republiky.

(9) The Constitutional Court of the Slovak Republic decides on the constitutionality or lawfulness of the elections.

(10) Podrobnosti o voľbách prezidenta ustanoví zákon.

(10) Details of the presidential elections will be set out in a law.

Čl. 102

Article 102

(1) Prezident

(1) The president

a) zastupuje Slovenskú republiku navonok, dojednáva a ratifikuje medzinárodné zmluvy. Dojednávanie medzinárodných zmlúv môže preniesť na vládu Slovenskej republiky alebo so súhlasom vlády na jej jednotlivých členov,

a) represents the Slovak Republic outwardly and concludes and ratifies international treaties. He may delegate to the Government of the Slovak Republic or, with the Government's consent, to individual members of the Slovak Republic, the conclusion of international treaties,

b) môže podať na Ústavný súd Slovenskej republiky návrh na rozhodnutie o súlade dojednanej medzinárodnej zmluvy, na ktorú je potrebný súhlas Národnej rady Slovenskej republiky, s ústavou alebo s ústavným zákonom,

b) may file with the Constitutional Court of the Slovak Republic a petition for a decision on the compliance of a concluded international treaty, which requires a consent of the National Council of the Slovak Republic, with the Constitution or a constitutional law,

c) prijíma, poveruje a odvoláva vedúcich diplomatických misií,

c) receives, accredits and recalls chiefs of diplomatic missions,

d) zvoláva ustanovujúcu schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky,

d) calls the constituent meeting of the National Council of the Slovak Republic,

e) môže rozpustiť Národnú radu Slovenskej republiky, ak Národná rada Slovenskej republiky v lehote šiestich mesiacov od vymenovania vlády Slovenskej republiky neschválila jej programové vyhlásenie, ak sa Národná rada Slovenskej republiky neuzniesla do troch mesiacov o vládnom návrhu zákona, s ktorým vláda spojila vyslovenie dôvery, ak Národná rada Slovenskej republiky nebola dlhšie ako tri mesiace spôsobilá uznášať sa, hoci jej zasadanie nebolo prerušené a hoci bola v tom čase opakovane zvolávaná na schôdzu, alebo ak zasadanie Národnej rady Slovenskej republiky bolo prerušené na dlhší čas, ako dovoľuje ústava. Toto právo nemôže uplatniť počas posledných šiestich mesiacov svojho volebného obdobia, počas vojny, vojnového stavu alebo výnimočného stavu. Prezident rozpustí Národnú radu Slovenskej republiky v prípade, ak v ľudovom hlasovaní o odvolaní prezidenta nebol prezident odvolaný.

e) may dissolve the National Council of the Slovak Republic if the policy statement of the Government of the Slovak Republic is not approved three times within six months after its appointment, if the National Council of the Slovak Republic failed to pass within three months a government draft law that the government tied with a vote of confidence, if the National Council of the Slovak Republic was incapacitated to make decisions for more than three months, although the session was not adjourned and during that time it was repeatedly convened for sessions, or if the session of the National Council of the Slovak Republic was adjourned for more than permitted by the Constitution. The president may not exercise this right during last six months of his term, during war, state of war or martial law. The president will dissolve the National Council of the Slovak Republic if in the public voting on removal of the president, the president was not removed.

f) podpisuje zákony,

f) signs laws,

g) vymenúva a odvoláva predsedu a ostatných členov vlády Slovenskej republiky, poveruje ich riadením ministerstiev a prijíma ich demisiu; predsedu a ostatných členov vlády odvoláva v prípadoch uvedených v Čl. 115 a 116,

g) appoints and recalls the prime minister and other members of the Government of the Slovak Republic, entrusts them with the management of ministries, and accepts their resignation. Recalls the prime minister and other members of the Government in the cases listed in Articles 115 and 116,

h) vymenúva a odvoláva vedúcich ústredných orgánov, vyšších štátnych funkcionárov a ďalších funkcionárov v prípadoch, ktoré ustanoví zákon; vymenúva a odvoláva rektorov vysokých škôl, vymenúva vysokoškolských profesorov, vymenúva a povyšuje generálov,

h) appoints and recalls the heads of central bodies and higher-level state officials and other officials in cases specified by law, appoints and recalls university professors and rectors, appoints university professors, appoints and promotes generals,

i) udeľuje vyznamenania, ak na to nesplnomocní iný orgán,

i) awards distinctions, unless he empowers another body to do so,

j) odpúšťa a zmierňuje tresty uložené súdmi v trestnom konaní a zahládza odsúdenie formou individuálnej milosti alebo amnestie,

j) grants amnesty and pardon, lowers punishments meted out by criminal courts and nullifies punishments by an individual clemency or amnesty,

k) je hlavným veliteľom ozbrojených síl,

k) acts as supreme commander of the armed forces,

l) vypovedáva vojnu na základe rozhodnutia Národnej rady Slovenskej republiky ak je Slovenská republika napadnutá alebo ak to vyplýva zo záväzkov z medzinárodných zmlúv o spoločnej obrane proti napadnutiu, a uzatvára mier,

l) declares war on the basis of a decision of the National Council of the Slovak Republic, if the Slovak Republic is attacked or as a result of commitments arising from international treaties on common defense against aggression and concludes peace agreement,

m) môže na návrh vlády Slovenskej republiky nariadiť mobilizáciu ozbrojených síl, vyhlásiť vojnový stav alebo vyhlásiť výnimočný stav a ich skončenie,

m) upon the motion of the government of the Slovak Republic may order mobilization of armed forces, declare the state of war or declare martial law and the termination thereof.,

n) vyhlasuje referendum,

n) calls referendums,

o) môže vrátiť Národnej rade Slovenskej republiky zákon s pripomienkami do 15 dní od doručenia schváleného zákona,

o) can return to the National Council of the Slovak Republic any laws with comments within 15 days after their approval,

p) podáva Národnej rade Slovenskej republiky správy o stave Slovenskej republiky a o závažných politických otázkach,

p) presents to the National Council of the Slovak Republic reports on the state of the Slovak Republic and on important political issues,

r) má právo vyžadovať si od vlády Slovenskej republiky a od jej členov informácie potrebné na plnenie svojich úloh,

r) has the right to demand reports from the government of the Slovak Republic and its members necessary to perform its tasks,

s) vymenúva a odvoláva sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky, predsedu a podpredsedu Ústavného súdu Slovenskej republiky; prijíma sľub sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky a sľub generálneho prokurátora,

s)  appoints and recalls the judges of the Constitutional Court of the Slovak Republic, chairman and deputy chairman of the Constitutional Court of the Slovak Republic; takes oath of the judges of the Constitutional Court of the Slovak Republic and the oath of the General Prosecutor,

t) vymenúva a odvoláva sudcov, predsedu a podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, generálneho prokurátora a troch členov Súdnej rady Slovenskej republiky; prijíma sľub sudcov.

t) appoints and recalls judges, chairman and deputy chairman of the Supreme Court of the Slovak Republic, General Prosecutor and three members of the Judicial Council; takes oath of judges.

(2) Rozhodnutie prezidenta vydané podľa článku 102 ods. 1 písm. c) a j), ak ide o udelenie amnestie, a podľa písmena k) je platné, ak ho podpíše predseda vlády Slovenskej republiky alebo ním poverený minister; v týchto prípadoch za rozhodnutie prezidenta zodpovedá vláda Slovenskej republiky.

(2) President’s decision issued pursuant to Article 102 section 1 letters c) and j), with respect to granting an amnesty, and pursuant to letter k) is valid after it is signed by the Prime Minister of the Slovak Republic or a minister authorized by him; in such cases the Government of he Slovak Republic shall be responsible for the president’s decision.

(3) Podmienky vypovedania vojny, vyhlásenia vojnového stavu, vyhlásenia výnimočného stavu, vyhlásenia núdzového stavu a spôsob výkonu verejnej moci v čase vojny, vyhlásenia vojnového stavu, vyhlásenia výnimočného stavu, ustanoví ústavný zákon.

(3) Terms of declaration of war, state of war, martial law, state of emergency and the way of execution of the public power in the time of war, declared state of war, declared state of emergency will by set out by a constitutional law.

(4) Podrobnosti o výkone ústavných právomocí prezidenta podľa odseku 1 môže ustanoviť zákon.

(4) Details of the execution of constitutional powers of the president under section 1 may by established by law.

Čl. 103

Article 103

(1) Za prezidenta možno zvoliť každého občana Slovenskej republiky, ktorý je voliteľný za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a v deň voľby dosiahol vek 40 rokov.

(1) Any citizen of the Slovak Republic can be elected a deputy of the National Council of the Slovak Republic and has reached the age of 40 on the day of elections can be elected president.

(2) Tá istá osoba môže byť zvolená za prezidenta najviac v dvoch po sebe nasledujúcich obdobiach.

(2) The same person can be elected president in two consecutive electoral periods at the most.

(3) Voľbu prezidenta vyhlasuje predseda Národnej rady Slovenskej republiky tak, aby sa prvé kolo volieb uskutočnilo najneskôr 60 dní pred uplynutím funkčného obdobia úradujúceho prezidenta. Ak sa úrad prezidenta uvoľní pred uplynutím funkčného obdobia, predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlási voľbu prezidenta do siedmich dní tak, aby sa prvé kolo volieb uskutočnilo najneskôr do 60 dní odo dňa vyhlásenia voľby prezidenta.

(3) The election of the president is called by the chairman of the National Council of the Slovak Republic in a way that the first ballot is held no later than 60 days prior to the end of the acting president's term of office. Should the office of the president become vacant prior to the end of the term of office, the chairman of the National Council of the Slovak Republic calls the election of a president in a way that the first ballot is held no later than 60 days after the call thereof.

(4) Ak za prezidenta bude zvolený poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, člen vlády Slovenskej republiky, sudca, prokurátor, príslušník ozbrojených síl alebo ozbrojeného zboru, člen Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, odo dňa zvolenia prestane vykonávať svoju doterajšiu funkciu.

(4) Should a deputy of the National Council of the Slovak Republic, member of the Government of the Slovak Republic, judge, prosecutor, member of the armed forces of another armed corps, or member of the Supreme Control Office of the Slovak Republic be elected president, he will cease executing his previous function from the day of his election.

(5) Prezident nesmie vykonávať inú platenú funkciu, povolanie alebo podnikateľskú činnosť a nesmie byť členom orgánu právnickej osoby, ktorá vykonáva podnikateľskú činnosť.

(5) The president must not perform any other paid function, profession, or entrepreneurial activity and must not be a member of the body of a juridical person engaged in entrepreneurial activity.

(6) Prezident sa môže kedykoľvek svojej funkcie vzdať; jeho funkčné obdobie sa skončí dňom doručenia písomného oznámenia tohto rozhodnutia predsedovi Ústavného súdu Slovenskej republiky.

(6) The President may resign from the office at any time; his term of office ceases on the day of handing over to the chairman of the Constitutional Court of the Slovak Republic a written notice of this decision.

(7) Predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky písomne oznámi vzdanie sa funkcie prezidenta predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky.

(7) The chairman of the Constitutional Court will notify the chairman of the National Council of the Slovak Republic of the resignation in writing.

Čl. 104

Article 104

(1) Prezident skladá pred Národnou radou Slovenskej republiky do rúk predsedu Ústavného súdu Slovenskej republiky tento sľub: "Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Slovenskej republike. Budem dbať o blaho slovenského národa, národnostných menšín a etnických skupín žijúcich v Slovenskej republike. Svoje povinnosti budem vykonávať v záujme občanov a zachovávať i obhajovať ústavu a ostatné zákony."

(1) The president is sworn in by the chairman of the National Council of the Slovak Republic, before the National Council of the Slovak Republic, by taking the following oath: "I promise on my honor and conscience to be faithful to the Slovak Republic. I will attend to the well-being of the Slovak nation and the national minorities and ethnic groups living in the Slovak Republic. I will discharge my duties in the interest of citizens and will uphold and defend the Constitution and other laws."

(2) Odmietnutie sľubu alebo sľub s výhradou má za následok neplatnosť voľby prezidenta.

(2) Refusing to take this oath, or taking it with reservations, results in the invalidity of the election of the president.

Čl. 105

Article 105

(1) Ak nie je prezident zvolený, alebo ak sa funkcia prezidenta uvoľní a ešte nie je zvolený nový prezident, alebo ak bol zvolený nový prezident, ale ešte nezložil sľub, alebo ak prezident nemôže svoju funkciu vykonávať pre závažné dôvody, oprávnenia prezidenta podľa čl. 102 ods. 1 písm. a), b), c), n) a o) prechádzajú na vládu Slovenskej republiky. Vláda môže v tom čase poveriť svojho predsedu vykonávaním niektorých právomocí prezidenta. Na predsedu vlády prechádza v tom čase hlavné velenie ozbrojených síl. Oprávnenia prezidenta podľa čl. 102 ods. 1 písm. d), g), h), l), m), s) a t) prechádzajú v tom čase na predsedu Národnej rady Slovenskej republiky.

(1) If no president is elected, or if the office of the president becomes vacant before a new president is elected or before the newly elected president has been sworn in, or if the president is unable to perform his function for serious reasons, the powers of the president under Article 102 section 1 letters a), b), c) n) and o) fall upon the government of the Slovak Republic. In this period the government can entrust the prime minister with executing some presidential powers. The supreme command of the armed forces is transferred to the prime minister in this period. The powers of the president under Article 102 section 1 letters d), g), h) l), m), s) and t) fall upon the chairman of the National Council of the Slovak Republic in this period.

(2) Ak prezident nemôže vykonávať svoju funkciu dlhšie ako šesť mesiacov, Ústavný súd Slovenskej republiky vyhlási, že funkcia prezidenta sa uvoľnila. Dňom tohto vyhlásenia sa skončí funkčné obdobie doterajšieho prezidenta.

(2) If the president is unable to perform his function for more than six months, the Constitutional Court of the Slovak Republic declares the office of the president vacant. The terms of office of the acting president ceases as of the day of such declaration.

Čl. 106

Article 106

(1) Prezidenta možno odvolať z funkcie pred skončením volebného obdobia ľudovým hlasovaním. Ľudové hlasovanie o odvolaní prezidenta vyhlasuje predseda Národnej rady Slovenskej republiky na základe uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky prijatého najmenej trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, a to do 30 dní od prijatia uznesenia tak, aby sa ľudové hlasovanie vykonalo do 60 dní od jeho vyhlásenia.

(1) The President may be recalled before the termination of the term of office by a public voting. A public voting on recalling the President is called by the chairman of the National Council of the Slovak Republic based on the resolution of the National Council of the Slovak Republic adopted by not less than a three-fifths majority of all members of the National Council of the Slovak Republic; he must do so within thirty days from adopting the resolution in a way that the referendum takes place within 60 days after it has been called.

(2) Prezident je odvolaný, ak za jeho odvolanie v ľudovom hlasovaní hlasovala nadpolovičná väčšina všetkých oprávnených voličov.

(2) The President is recalled if more than one-half of all eligible voters voted for his recall in the public voting.

(3) Ak prezident nebol v ľudovom hlasovaní odvolaný, rozpustí prezident Národnú radu Slovenskej republiky do 30 dní od vyhlásenia výsledkov ľudového hlasovania. V takom prípade začína prezidentovi plynúť nové volebné obdobie. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlási voľby do Národnej rady Slovenskej republiky do siedmich dní od jej rozpustenia.

(3) If the president was not recalled in the public voting, the president will dissolve the National Council of the Slovak Republic within 30 days from the announcement of the public voting results. In such event, a new term of office begins for the president. The chairman of the National Council of the Slovak Republic will call election in the National Council of the Slovak Republic within seven days from its dissolution.

(4) Podrobnosti o odvolaní prezidenta ustanoví zákon.

(4) Details of president’s removal will be set out in a law.

Čl. 107

Article 107

Prezidenta možno stíhať iba za úmyselné porušenie ústavy alebo za vlastizradu. O podaní obžaloby na prezidenta rozhoduje Národná rada Slovenskej republiky trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov. Obžalobu podáva Národná rada Slovenskej republiky na Ústavný súd Slovenskej republiky, ktorý o nej rozhodne v pléne. Odsudzujúce rozhodnutie Ústavného súdu Slovenskej republiky znamená stratu funkcie prezidenta a spôsobilosti túto funkciu opätovne získať.

The president can be prosecuted only on charges of deliberate violation of the Constitution or high treason. The decision on the indictment against the president is made by the National Council of the Slovak Republic by a three-fifth majority vote of all deputies. The indictment against the president is filed by the National Council of the Slovak Republic with the Constitutional Court of the Slovak Republic, which decides on the indictment by a plenary meeting.  A sentencing decision of the Constitutional Court of the Slovak Republic means the loss of the office of the president and eligibility to run for the office again.

Druhý oddiel

Part Two

VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

The Government of the Slovak Republic

Čl. 108

Article 108

Vláda Slovenskej republiky je vrcholným orgánom výkonnej moci.

The Government of the Slovak Republic is the supreme body of executive power.

Čl. 109

Article 109

(1) Vláda sa skladá z predsedu, podpredsedov a ministrov.

(1) The Government consists of the prime minister, deputy prime ministers, and ministers.

(2) Výkon funkcie člena vlády je nezlučiteľný s výkonom poslaneckého mandátu, s výkonom funkcie v inom orgáne verejnej moci, so štátnozamestnaneckým pomerom, s pracovným pomerom alebo s obdobným pracovným vzťahom, s podnikateľskou činnosťou, s členstvom v riadiacom alebo kontrolnom orgáne právnickej osoby, ktorá vykonáva podnikateľskú činnosť, alebo s inou hospodárskou alebo zárobkovou činnosťou, okrem správy vlastného majetku a vedeckej, pedagogickej, literárnej alebo umeleckej činnosti.

(2) The execution of the post of a Government member is incompatible with the execution of a mandate of a deputy, execution of a post in any other public authority body, a post or contract of employment in a state body, any contract of employment or similar employment relation, entrepreneurial activity, membership in a management or control body of a juridical person engaged in an entrepreneurial activity or another economic or gainful activity, with the exception of the administration of their own property and scientific, teaching, literary, and artistic activity.

Čl. 110

Article 110

(1) Predsedu vlády vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky.

(1) The prime minister is appointed and recalled by the president of the Slovak Republic.

(2) Za predsedu vlády môže byť vymenovaný každý občan Slovenskej republiky, ktorý je voliteľný do Národnej rady Slovenskej republiky.

(2) Any citizen of the Slovak Republic who can be elected to the National Council of the Slovak Republic can be appointed prime minister.

Čl. 111

Article 111

Na návrh predsedu vlády prezident Slovenskej republiky vymenuje a odvolá ďalších členov vlády a poverí ich riadením ministerstiev. Za podpredsedu vlády a ministra môže vymenovať občana, ktorý je voliteľný za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.

At the recommendation of the prime minister, the president of the Slovak Republic appoints and recalls other members of the Government and entrusts them with the management of ministries. The president can appoint as deputy prime minister and minister any citizen who can be elected to the National Council of the Slovak Republic.

Čl. 112

Article 112

Členovia vlády skladajú do rúk prezidenta Slovenskej republiky tento sľub: "Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Slovenskej republike. Svoje povinnosti budem plniť v záujme občanov. Budem zachovávať ústavu a ostatné zákony a pracovať tak, aby sa uvádzali do života."

Members of the Government are sworn in by the president of the Slovak Republic and take the following oath: "I swear by my honor and conscience to be faithful to the Slovak Republic. I will discharge my duties in the interest of the citizens. I will uphold the Constitution and other laws and work toward their translation into life."

Čl. 113

Article 113

Vláda je povinná do 30 dní po svojom vymenovaní predstúpiť pred Národnú radu Slovenskej republiky, predložiť jej svoj program a požiadať ju o vyslovenie dôvery.

Within 30 days after its appointment, the Government is obliged to appear before the National Council of the Slovak Republic, to present to it its program, and to request the expression of its confidence.

Čl. 114

Article 114

(1) Vláda je za výkon svojej funkcie zodpovedná Národnej rade Slovenskej republiky. Národná rada Slovenskej republiky jej môže kedykoľvek vysloviť nedôveru.

(1) The Government is accountable for the execution of its duties to the National Council of the Slovak Republic, which can pass a vote of no-confidence in it at any time.

(2) Vláda môže kedykoľvek požiadať Národnú radu Slovenskej republiky o vyslovenie dôvery.

(2) The Government can at any time request the National Council of the Slovak Republic to pass a vote of confidence in it.

(3) Vláda môže spojiť hlasovanie o prijatí zákona alebo hlasovanie v inej veci s hlasovaním o dôvere vláde.

(3) The Government can link the vote on the adoption of a law or on another issue with a vote of confidence in the Government.

Čl. 115

Article 115

(1) Ak Národná rada Slovenskej republiky vysloví vláde nedôveru, alebo ak zamietne jej návrh na vyslovenie dôvery, prezident Slovenskej republiky vládu odvolá.

(1) The president of the Slovak Republic will recall the Government if the National Council of the Slovak Republic passes a vote of no-confidence in it or if it turns down the Government's request to pass a vote of confidence in it.

(2) Ak prezident Slovenskej republiky prijme demisiu vlády, poverí ju vykonávaním jej funkcie až do vymenovania novej vlády.

(2) If the president of the Slovak Republic accepts the Government's resignation, he will entrust it with the execution of its duties until a new Government is appointed.

Čl. 116

Article 116

(1) Člen vlády je za výkon svojej funkcie zodpovedný Národnej rade Slovenskej republiky.

(1) A Government member is accountable for the execution of his duties to the National Council of the Slovak Republic.

(2) Člen vlády môže podať demisiu prezidentovi Slovenskej republiky.

(2) A Government member may submit his resignation to the president of the Slovak Republic.

(3) Národná rada Slovenskej republiky môže vysloviť nedôveru aj jednotlivému členovi vlády; v tomto prípade prezident Slovenskej republiky člena vlády odvolá.

(3) The National Council of the Slovak Republic may pass a vote of no-confidence also in an individual Government member. In this case, the president of the Slovak Republic will recall the Government member in question.

(4) Návrh na odvolanie člena vlády môže podať prezidentovi Slovenskej republiky aj predseda vlády.

(4) The proposal to recall a Government member may be submitted to the president of the Slovak Republic also by the prime minister.

(5) Ak demisiu podá predseda vlády, demisiu podá celá vláda.

(5) If the prime minister submits his resignation, the entire Government will submit its resignation.

(6) Ak Národná rada Slovenskej republiky vysloví nedôveru predsedovi vlády, prezident Slovenskej republiky ho odvolá. Odvolanie predsedu vlády má za následok odstúpenie vlády.

(6) If the National Council of the Slovak Republic passes a vote of no-confidence in the prime minister, the president of the Slovak Republic will recall him. The recalling of the prime minister results in the stepping down of the Government.

(7) Ak prijme prezident Slovenskej republiky demisiu alebo ak odvolá člena vlády, určí, ktorý z členov vlády bude dočasne spravovať veci člena vlády, ktorého demisiu prijal.

(7) If the president of the Slovak Republic accepts the resignation of, or recalls, a member of the Government, he will determine which Government member will temporarily be charged with the management of the matters previously administered by the Government member whose resignation he accepted.

Čl. 117

Article 117

Vláda podá demisiu vždy po ustanovujúcej schôdzi novozvolenej Národnej rady Slovenskej republiky; vláda však vykonáva svoju funkciu až do utvorenia novej vlády.

The Government will always submit its resignation after the constituent meeting of a newly elected National Council of the Slovak Republic; however, the Government executes its duties until a new Government is formed.

Čl. 118

Article 118

(1) Vláda je schopná uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov.

(1) The Government has a quorum if more than one-half of its members are present.

(2) Na prijatie uznesenia vlády je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov vlády.

(2) More than one-half of votes of all Government members is needed to pass a Government resolution.

Čl. 119

Article 119

Vláda rozhoduje v zbore

The Government as a body decides on

a) o návrhoch zákonov,

a) draft laws,

b) o nariadeniach vlády,

b) government decrees,

c) o programe vlády a o jeho plnení,

c) the Government's program and its implementation,

d) o zásadných opatreniach na zabezpečenie hospodárskej a sociálnej politiky Slovenskej republiky,

d) principal measures concerning the implementation of the Slovak Republic's economic and social policy,

e) o návrhoch štátneho rozpočtu a štátneho záverečného účtu,

e) drafts of the state budget and the state closing account,

f) o medzinárodných zmluvách Slovenskej republiky, ktorých dojednávanie preniesol na vládu prezident Slovenskej republiky,

f) international treaties of the Slovak Republic, the negotiation of which was transferred by the president of the Slovak Republic to the Government.

g) o súhlase s prenesením dojednávania medzinárodných zmlúv podľa čl. 102 ods. 1 písm. a) na jej jednotlivých členov,

g) compliance with the transfer on negotiation of international treaties under Article 102 section 1 letter a) to its individual members,

h) o podaní návrhu na Ústavný súd Slovenskej republiky, aby rozhodol o súlade dojednanej medzinárodnej zmluvy, na ktorú je potrebný súhlas Národnej rady Slovenskej republiky, s ústavou a s ústavným zákonom,

h) filing with the Constitutional Court of the Slovak Republic a motion to decide on the compliance of a negotiated international treaty for which an approval of the National Council of the Slovak Republic is required with the Constitution and constitutional law.

i) o zásadných otázkach vnútornej a zahraničnej politiky,

i) principal questions of domestic and foreign policy,

j) o podaní návrhu zákona alebo iného závažného opatrenia na verejnú diskusiu,

j) submitting a draft law or some other important measure to the public for discussion,

k) o tom, že požiada o vyslovenie dôvery,

k) requesting the passing of a vote of confidence,

l) o udelení amnestie vo veciach priestupkov,

l) awarding amnesty for misdemeanors,

m) o vymenúvaní a odvolávaní ďalších štátnych funkcionárov v prípadoch ustanovených zákonom a troch členov Súdnej rady Slovenskej republiky,

m) appointing and recalling of other state officials in cases specified by law and three members of the Judicial Council of the Slovak Republic,

n) o návrhu na vyhlásenie vojnového stavu, o návrhu na nariadenie mobilizácie ozbrojených síl, o návrhu na vyhlásenie výnimočného stavu a o návrhu na ich skončenie, o vyhlásení a skončení núdzového stavu,

n) a proposal for declaration of a state of war, a proposal for ordering a mobilization of armed forces, a proposal for declaration of the martial law and a proposal for their termination, on declaration and termination of the state of emergency,

o) o vyslaní ozbrojených síl mimo územia Slovenskej republiky na účel humanitárnej pomoci, vojenských cvičení alebo mierových pozorovateľských misií, o súhlase s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky na účel humanitárnej pomoci, vojenských cvičení alebo mierových pozorovateľských misií, o súhlase s prechodom zahraničných ozbrojených síl cez územie Slovenskej republiky,

(o) sending armed forces outside the territory of the Slovak Republic for the purposes of a humanitarian aid, military maneuvers or peace observation missions, giving consent with the presence of foreign armed forces on the territory of the Slovak Republic for the purposes of humanitarian aid, military maneuvers or peace observation missions, giving consent with the passing of foreign armed forces through the territory of the Slovak Republic,

p) o vyslaní ozbrojených síl mimo územia Slovenskej republiky ak ide o plnenie záväzkov z medzinárodných zmlúv o spoločnej obrane proti napadnutiu a to najdlhšie po dobu 60 dní; toto rozhodnutie vláda bezodkladne oznámi Národnej rade Slovenskej republiky,

(p) sending armed forces outside the territory of the Slovak Republic within commitments ensuing from international treaties on common defense against an attack for no more than 60 days; the Government will forthwith notify the National Council of the Slovak Republic of such decision.

r) o ďalších otázkach, ak to ustanoví zákon.

r) other matters, if set out by a law.

Čl. 120

Article 120

(1) Na vykonanie zákona a v jeho medziach môže vláda vydávať nariadenia.

(1) The Government may issue decrees in order to execute a law within its limits.

(2) Ak tak ustanoví zákon, vláda je oprávnená vydávať nariadenia aj na vykonanie Európskej dohody o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Slovenskou republikou na druhej strane a na vykonanie medzinárodných zmlúv podľa čl. 7 ods. 2.

(2) If so stipulated by law, the government is authorized to issue decrees in order to execute the Europe Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Slovak Republic, of the other part, and to execute international treaties stipulated in Article 7 section 2.

(3) Nariadenie vlády podpisuje predseda vlády.

(3) Government decrees are signed by the prime minister.

(4) Nariadenie vlády sa musí vyhlásiť spôsobom, ktorý ustanoví zákon.

(4) A Government decree must be promulgated in a manner that will be specified by law.

Čl. 121

Article 121

Vláda má právo udeľovať amnestiu vo veciach priestupkov. Podrobnosti ustanoví zákon.

The Government has the right to award amnesty for misdemeanors. Details will be set out in a law.

Čl. 122

Article 122

Ústredné orgány štátnej správy a miestne orgány štátnej správy sa zriaďujú zákonom.

Central bodies of state administration and local bodies of state administration are established by means of a law.

Čl. 123

Article 123

Ministerstvá a iné orgány štátnej správy na základe zákonov a v ich medziach môžu vydávať všeobecne záväzné právne predpisy, ak sú na to splnomocnené zákonom. Tieto všeobecne záväzné právne predpisy sa vyhlasujú spôsobom, ktorý ustanoví zákon.

Ministries and other bodies of state administration may, on the basis of laws and within their limits, issue generally binding legal regulations if empowered to do so by the law. These generally binding legal regulations are promulgated in a manner that will be specified by law.

SIEDMA HLAVA

CHAPTER SEVEN

SÚDNA MOC

Judicial Power

Prvý oddiel

Part One

ÚSTAVNÝ SÚD SLOVENSKEJ REPUBLIKY

The Constitutional Court of the Slovak Republic

Čl. 124

Article 124

Ústavný súd Slovenskej republiky je nezávislým súdnym orgánom ochrany ústavnosti.

The Constitutional Court of the Slovak Republic is an independent judicial body charged with protecting constitutionality.

Čl. 125

Article 125

(1) Ústavný súd rozhoduje o súlade

(1) The Constitutional Court decides on the compatibility of

a) zákonov s ústavou, ústavnými zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom,

a) laws with the Constitution, constitutional laws and international treaties to which a consent was given by the National Council of the Slovak Republic and which were ratified and promulgated as required by law,

b) nariadení vlády, všeobecne záväzných právnych predpisov ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy s ústavou, ústavnými zákonmi, s medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom a so zákonmi,

b) decrees issued by the Government, generally binding legal regulations issued by ministries and other central bodies of the state administration with the Constitution, constitutional laws, international treaties to which a consent was given by the National Council of the Slovak Republic and which were ratified and promulgated as required by law; and laws,

c) všeobecne záväzných nariadení podľa čl. 68 s ústavou, s ústavnými zákonmi, s medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom a so zákonmi, ak o nich nerozhoduje iný súd,

c) generally binding decrees pursuant to Article 68 with the Constitution, constitutional laws and international treaties to which a consent was given by the National Council of the Slovak Republic and which were ratified and promulgated as required by law, unless other court is making decision on them,

d) všeobecne záväzných právnych predpisov miestnych orgánov štátnej správy a všeobecne záväzných nariadení orgánov územnej samosprávy podľa čl. 71 ods. 2 s ústavou, ústavnými zákonmi, s medzinárodnými zmluvami vyhlásenými spôsobom ustanoveným zákonom, so zákonmi, s nariadeniami vlády a so všeobecne záväznými právnymi predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy, ak o nich nerozhoduje iný súd.

d) generally binding legal regulations issued by local state administration bodies and generally binding decrees issued by local self administration bodies issued pursuant to Article 71 section 2 with the Constitution, constitutional laws and international treaties to which a consent was given by the National Council of the Slovak Republic and which were ratified and promulgated as required by law, unless other court is making decision on them,

(2) Ak ústavný súd prijme návrh na konanie podľa odseku 1, môže pozastaviť účinnosť napadnutých právnych predpisov, ich častí, prípadne niektorých ich ustanovení, ak ich ďalšie uplatňovanie môže ohroziť základné práva a slobody, ak hrozí značná hospodárska škoda, alebo iný vážny nenapraviteľný následok.

(2) If the Constitutional Court accepts a petition for a proceeding pursuant to section 1, it may suspend the effectiveness of the challenged legal regulations, their parts or some of their provisions, if their further application could jeopardize the basic rights and freedoms, that there is a threat of a substantial economic damage or other serious irreparable consequence.

(3) Ak ústavný súd svojím rozhodnutím vysloví, že medzi právnymi predpismi uvedenými v odseku 1 je nesúlad, strácajú príslušné predpisy, ich časti, prípadne niektoré ich ustanovenia účinnosť. Orgány, ktoré tieto právne predpisy vydali, sú do šiestich mesiacov od vyhlásenia rozhodnutia ústavného súdu povinné uviesť ich do súladu s ústavou, ústavnými zákonmi a medzinárodnými zmluvami vyhlásenými spôsobom ustanoveným zákonom, a ak ide o predpisy uvedené v odseku 1 písm. b) a c) aj s inými zákonmi, ak ide o predpisy uvedené v odseku 1 písm. d), s nariadeniami vlády a so všeobecne záväznými právnymi predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy. Ak tak neurobia, také predpisy, ich časti alebo ustanovenia strácajú platnosť po šiestich mesiacoch od vyhlásenia rozhodnutia.

(3) If the Constitutional Court states by its decision that there is inconsistency between the legal regulations referred to in section 1, the effectiveness of the respective regulations, their parts or their provisions shall terminate. The bodies that issued these legal regulations are obliged to ensure within six months from promulgation of the decision of the Constitutional Court their compliance with the Constitution, constitutional laws and international treaties promulgated as required by law and with respect to the regulations referred to in section 1 letters b) and c) also with other laws, with respect to the regulations referred to in section 1 letter d) with Government decrees and with generally binding legal regulations issued by ministries and other central bodies of the state administration. If they fail to do so, the validity of such regulations, their parts or provisions shall terminate six months from promulgation of the decision.

(4) Ústavný súd nerozhoduje o súlade návrhu zákona alebo návrhu iného všeobecne záväzného právneho predpisu s ústavou, s medzinárodnou zmluvou, ktorá bola vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom alebo s ústavným zákonom.

(4) The Constitutional Court does not decide on compliance of a draft law or a draft of other generally binding legal regulation with the Constitution, an international treaty promulgated as required by law or with a constitutional law.

(5) Platnosť rozhodnutia o pozastavení účinnosti napadnutých právnych predpisov, ich častí, prípadne niektorých ich ustanovení zaniká vyhlásením rozhodnutia ústavného súdu vo veci samej, ak rozhodnutie o pozastavení účinnosti napadnutého právneho predpisu ústavný súd už predtým nezrušil, pretože pominuli dôvody, pre ktoré bolo prijaté.

(5) The validity of a decision suspending the effect of the challenged legal regulations, their parts or some of their provisions terminates by the promulgation of a decision of the Constitutional Court on the merits, unless the Constitutional Court has canceled the decision suspending the effect of the challenged legal regulation before, because the reasons for which it was adopted vanished.

(6) Rozhodnutie ústavného súdu vydané podľa odsekov 1, 2 a 5 sa vyhlasuje spôsobom ustanoveným na vyhlasovanie zákonov. Právoplatné rozhodnutie ústavného súdu je všeobecne záväzné.

(6) A decision of the Constitutional Court issued pursuant to sections 1, 2 and 5 shall be promulgated in a way established for promulgation of laws. A final decision of the Constitutional Court is generally binding

Čl. 125a

Article 125a

(1) Ústavný súd rozhoduje o súlade dojednaných medzinárodných zmlúv, na ktoré je potrebný súhlas Národnej rady Slovenskej republiky s ústavou alebo s ústavným zákonom.

(1) The Constitutional Court decides on compliance of the concluded international treaties for which consent of the National Council of the Slovak Republic is required with the Constitution or a constitutional law.

(2) Návrh na rozhodnutie podľa odseku 1 môže podať ústavnému súdu prezident Slovenskej republiky alebo vláda pred tým, ako predloží dojednanú medzinárodnú zmluvu na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky.

(2) The petition for a decision pursuant to section 1 may be filed with the Constitutional Court by the president of the Slovak Republic or the Government before submitting of the concluded international treaty for a deliberation to the National Council of the Slovak Republic.

(3) Ústavný súd rozhodne o návrhu podľa odseku 2 do lehoty ustanovenej zákonom; ak ústavný súd svojím rozhodnutím vysloví, že medzinárodná zmluva nie je v súlade s ústavou alebo s ústavným zákonom, nemožno takú medzinárodnú zmluvu ratifikovať.

(3) The Constitutional Court decides on the petition pursuant to section 2 within the period stipulated by law; if the Constitutional Court by its decision expresses that the international treaty is not in compliance with the Constitution or a constitutional law, such international treaty may not be ratified.

Čl. 125b

Article 125b

(1) Ústavný súd rozhoduje o tom, či predmet referenda, ktoré sa má vyhlásiť na základe petície občanov alebo uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky podľa čl. 95 ods. 1, je v súlade s ústavou alebo s ústavným zákonom.

(1) The Constitutional Court decides whether the subject of the referendum to be called on the basis of a citizens’ petition or a resolution of the National Council of the Slovak Republic pursuant to Article 95 section 1 is in compliance with the Constitution or a constitutional law.

(2) Návrh na rozhodnutie podľa odseku 1 môže podať ústavnému súdu prezident Slovenskej republiky pred vyhlásením referenda, ak má pochybnosti, či predmet referenda, ktoré sa má vyhlásiť na základe petície občanov alebo uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky podľa čl. 95 ods. 1, je v súlade s ústavou alebo s ústavným zákonom.

(2) The petition for a decision pursuant to section 1 may be filed with the Constitutional Court by the President of the Slovak Republic before calling of a referendum, when he has doubts if the subject of the referendum to be called on the basis of a citizens’ petition or a resolution of the National Council of the Slovak Republic pursuant to Article 95 section 1 is in compliance with the Constitution or a constitutional act.

(3) Ústavný súd rozhodne o návrhu podľa odseku 2 do 60 dní odo dňa jeho doručenia; ak ústavný súd svojím rozhodnutím vysloví, že predmet referenda, ktoré sa má vyhlásiť na základe petície občanov alebo uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky podľa čl. 95 ods. 1, nie je v súlade s ústavou alebo s ústavným zákonom, nemožno referendum vyhlásiť.

(3) The Constitutional Court decides on the petition pursuant to section 2 within 60 days from the day of its delivery; if the Constitutional Court by its decision state that the subject of the referendum to be called on the basis of a citizens’ petition or a resolution of the National Council of the Slovak Republic pursuant to Article 95 section 1 is not in compliance with the Constitution or a constitutional act, the referendum may not be called.

Čl. 126

Article 126

Ústavný súd rozhoduje kompetenčné spory medzi ústrednými orgánmi štátnej správy, ak zákon neustanovuje, že tieto spory rozhoduje iný štátny orgán.

The Constitutional Court decides on jurisdiction disputes among central bodies of state administration, unless the law specifies that these disputes are decided by another state body.

Čl. 127

Article 127

(1) Ústavný súd rozhoduje o sťažnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb, ak namietajú porušenie svojich základných práv alebo slobôd, alebo ľudských práv a základných slobôd vyplývajúcich z medzinárodnej zmluvy, ktorú Slovenská republika ratifikovala a bola vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom, ak o ochrane týchto práv a slobôd nerozhoduje iný súd.

(1) The Constitutional Court decides on complaints by natural persons or juridical persons objecting to violation of their basic rights and freedoms, or the basic rights and freedoms ensuing from an international treaty ratified by the Slovak Republic and promulgated as required by law, unless other court makes decision on the protection of such rights and freedoms.

(2) Ak ústavný súd vyhovie sťažnosti, svojím rozhodnutím vysloví, že právoplatným rozhodnutím, opatrením alebo iným zásahom boli porušené práva alebo slobody podľa odseku 1 a zruší takéto rozhodnutie, opatrenie alebo iný zásah. Ak porušenie práv alebo slobôd podľa odseku 1 vzniklo nečinnosťou, môže ústavný súd prikázať, aby ten, kto tieto práva alebo slobody porušil, vo veci konal. Ústavný súd môže zároveň vec vrátiť na ďalšie konanie, zakázať pokračovať v porušovaní základných práv a slobôd alebo ľudských práv a základných slobôd vyplývajúcich z medzinárodnej zmluvy, ktorú Slovenská republika ratifikovala a bola vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom, alebo ak je to možné prikázať, aby ten, kto porušil práva alebo slobody podľa odseku 1, obnovil stav pred porušením.

(1) If the Constitutional Court satisfies the complaint, it will state in its decision that a [disputed] final decision, measure or other act violated the rights or freedoms pursuant to section 1 and it will annul such decision, measure or other act. If the violation of rights or freedoms pursuant to section 1 has arisen due to inactivity, the Constitutional Court may order to the person that violated these rights or freedoms to act in that matter. The Constitutional Court may at the same time return the case for further proceeding, prohibit further violation of basic rights and freedoms or human rights and fundamental freedoms ensuing from an international treaty ratified by the Slovak Republic and promulgated as required by law or, if possible, order the person that violated the rights or freedoms pursuant to section 1 to restore the state before the violation.

(3) Ústavný súd môže svojím rozhodnutím, ktorým vyhovie sťažnosti, priznať tomu, koho práva podľa odseku 1 boli porušené, primerané finančné zadosťučinenie.

(3) The Constitutional Court may, by its decision on satisfaction of the complaint, award an appropriate financial compensation to the person whose rights pursuant to section 1 were violated.

(4) Zodpovednosť toho, kto porušil práva alebo slobody podľa odseku 1, za škodu alebo inú ujmu, nie je rozhodnutím ústavného súdu dotknutá.

(4) Liability of the person that violated the rights or freedoms pursuant to section 1 for damage or other grievance is not be affected by the decision of the Constitutional Court.

Čl. 127a

Article 127a

(1) Ústavný súd rozhoduje o sťažnostiach orgánov územnej samosprávy proti neústavnému alebo nezákonnému rozhodnutiu alebo inému neústavnému alebo nezákonnému zásahu do vecí územnej samosprávy, ak o jej ochrane nerozhoduje iný súd.

(1) The Constitutional Court decides on the complaints filed by the bodies of the territorial self-administration against an unconstitutional or unlawful decision or other unconstitutional or unlawful intervention in the matters of the territorial self-administration, unless another court is making a decision on its protection.

(2) Ak ústavný súd vyhovie sťažnosti orgánu územnej samosprávy, vysloví, v čom spočíva neústavné alebo nezákonné rozhodnutie alebo neústavný alebo nezákonný zásah do veci územnej samosprávy, aký ústavný zákon alebo zákon bol porušený a akým rozhodnutím alebo zásahom toto porušenie nastalo. Ústavný súd napadnuté rozhodnutie zruší, alebo ak porušenie práva spočívalo v inom zásahu, než je rozhodnutie, zakáže pokračovať v porušovaní práva a prikáže, ak je to možné, aby sa obnovil stav pred porušením.

(2) If the Constitutional Court satisfies a complaint of the body of the territorial self-administration, it will state the reasons why the decision or intervention in the matters of the territorial self-administration is unconstitutional or unlawful, which constitutional law or which law was violated and what decision or act caused such violation. The Constitutional Court will cancel the challenged decision, or if violation of law was constituted by another act than a decision, it will prohibit further violation of the right and it order, if possible, that the state before the violation is restored.

Čl. 128

Article 128

Ústavný súd podáva výklad ústavy alebo ústavného zákona, ak je vec sporná. Rozhodnutie ústavného súdu o výklade ústavy alebo ústavného zákona sa vyhlasuje spôsobom ustanoveným na vyhlasovanie zákonov. Výklad je všeobecne záväzný odo dňa jeho vyhlásenia.

 The Constitutional Court provides an interpretation of the Constitution or constitutional laws in disputed matters. The decision of the Constitutional Court on interpretation of the Constitution of a constitutional law is promulgated in a method established for promulgation of laws. The interpretation is generally binding as of the day of its promulgation.

Čl. 129

Article 129

(1) Ústavný súd rozhoduje o sťažnosti proti rozhodnutiu o overení alebo neoverení mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.

(1) The Constitutional Court decides on complaints filed against the decision to verify or not to verify the mandate of a deputy of the National Council of the Slovak Republic.

(2) Ústavný súd rozhoduje o ústavnosti a zákonnosti volieb prezidenta Slovenskej republiky, volieb do Národnej rady Slovenskej republiky a volieb do orgánov územnej samosprávy.

(2) The Constitutional Court decides on the constitutionality and legitimacy of elections to the National Council of the Slovak Republic and territorial self-administration bodies.

(3) Ústavný súd rozhoduje o sťažnostiach proti výsledku referenda a o sťažnostiach proti výsledku ľudového hlasovania o odvolaní prezidenta Slovenskej republiky.

(3) The Constitutional Court decides on complaints filed against referendum results.

(4) Ústavný súd rozhoduje o tom, či rozhodnutie o rozpustení alebo pozastavení činnosti politickej strany alebo politického hnutia je v zhode s ústavnými zákonmi a s inými zákonmi.

(4) The Constitutional Court decides whether the decision to disband or suspend the activity of a political party or a political movement was in harmony with constitutional and other laws.

(5) Ústavný súd rozhoduje o obžalobe Národnej rady Slovenskej republiky proti prezidentovi Slovenskej republiky vo veci úmyselného porušenia ústavy alebo vlastizrady.

(5) The Constitutional Court decides on high treason charges or charges of deliberate violation of the Constitution filed by the National Council of the Slovak Republic against the president of the Slovak Republic.

(6) Ústavný súd rozhoduje o tom, či rozhodnutie o vyhlásení výnimočného stavu alebo núdzového stavu a na toto rozhodnutie nadväzujúce ďalšie rozhodnutia, boli vydané v súlade s ústavou alebo s ústavným zákonom.

(6) The Constitutional Court decides whether a decision on declaration of the martial law or the state of emergency and relating decisions were issued in compliance with the Constitution or constitutional laws.

(7) Rozhodnutie ústavného súdu podľa predchádzajúcich odsekov je záväzné pre všetky orgány verejnej moci, fyzické osoby alebo právnické osoby, ktorých sa týka. Príslušný orgán verejnej moci je povinný bez zbytočného odkladu zabezpečiť ich vykonanie. Podrobnosti ustanoví zákon.

(7) A decision of the Constitutional Court pursuant to the sections hereinabove is binding for all bodies of the public authority, natural persons or juridical persons to whom it concerns. The respective body of the public authority is obliged to ensure their execution without undue delay. Details will be set out in a law.

Čl. 130

Article 130

(1) Ústavný súd začne konanie, ak podá návrh

(1) The Constitutional Court initiates proceedings on the basis of a proposal by

a) najmenej pätina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky,

a) at least one-fifth of deputies of the National Council of the Slovak Republic,

b) prezident Slovenskej republiky,

b) the president of the Slovak Republic,

c) vláda Slovenskej republiky,

c) the Government of the Slovak Republic,

d) súd,

d) the court,

e) generálny prokurátor,

e) the general prosecutor,

f) každý, o ktorého práve sa má konať v prípadoch ustanovených v čl. 127 a 127a.

f) in cases listed under Article 127 and 127a, anyone whose rights are to become the subject of inquiry.

(2) Zákon ustanoví, kto má právo podať návrh na začatie konania podľa Čl. 129.

(2) A law will specify who is entitled to submit a proposal to initiate proceedings according to Article 129.

Čl. 131

Article 131

(1) Ústavný súd rozhoduje v pléne vo veciach uvedených v čl. 105 ods. 2, čl. 107, čl. 125 ods. 1 písm. a) a b), čl. 125a ods. 1, čl. 125b ods. 1, čl. 128, čl. 129 ods. 2 až 6, čl. 136 ods. 2 a 3, čl. 138 ods. 2 písm. b) a c), o zjednocovaní právnych názorov senátov, o úprave svojich vnútorných pomerov a o návrhu rozpočtu ústavného súdu. Plénum ústavného súdu sa uznáša nadpolovičnou väčšinou všetkých sudcov. Ak sa táto väčšina nedosiahne, návrh sa zamietne.

(1) Matters listed under Article 105 section 2, Article 107, Article 125 section 1 letters a) and b), Article 125a section 1, Article 125b section 1, Article 128, Article 129 sections 2 through 6; Article 136 sections 2 and 3, Article 138 sections 2 letters b) and c), as well as unification of legal opinion of senates, matters concerning the arrangement of its internal affairs and draft budget the Constitutional Court are decided by plenary meetings of the Constitutional Court. The plenary meeting of the Constitutional Court decides by a simple majority of all judges. If such majority is not reached, the petition is rejected.

(2) O ostatných veciach rozhoduje ústavný súd v trojčlenných senátoch. Senát sa uznáša nadpolovičnou väčšinou svojich členov.

(2) The Constitutional Court decides on the remaining matters in tribunals of three judges. The tribunals make decisions by a simple majority of its members.

Čl. 132

Article 132

Vypúšťa sa.

Repealed.

Čl. 133

Article 133

Proti rozhodnutiu ústavného súdu nemožno podať opravný prostriedok.

There exists no legal recourse against a ruling of the Constitutional Court.

Čl. 134

Article 134

(1) Ústavný súd sa skladá z trinástich sudcov.

(1) The Constitutional Court consists of 13 judges.

(2) Sudcov ústavného súdu vymenúva na návrh Národnej rady Slovenskej republiky na dvanásť rokov prezident Slovenskej republiky. Národná rada Slovenskej republiky navrhuje dvojnásobný počet kandidátov na sudcov, ktorých má prezident Slovenskej republiky vymenovať.

(2) Constitutional Court judges are appointed by the president of the Slovak Republic for a period of twelve years upon a proposal by the National Council of the Slovak Republic. The National Council of the Slovak Republic proposes twice the number of candidates for judges that the president of the Slovak Republic is to appoint.

(3) Za sudcu ústavného súdu môže byť vymenovaný občan Slovenskej republiky, ktorý je voliteľný do Národnej rady Slovenskej republiky, dosiahol vek 40 rokov, má vysokoškolské právnické vzdelanie a je najmenej 15 rokov činný v právnickom povolaní. Tá istá osoba nemôže byť opakovane vymenovaná za sudcu ústavného súdu.

(3) Any citizen of the Slovak Republic who may be elected to the National Council of the Slovak Republic, has reached the age of 40, is a law school graduate, and has been practicing law for at least 15 years may be appointed judge of the Constitutional Court. The same person may not be repeatedly appointed judge of the Constitutional Court.

(4) Sudca ústavného súdu skladá do rúk prezidenta Slovenskej republiky tento sľub: "Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem chrániť neporušiteľnosť prirodzených práv človeka a práv občana, chrániť princípy právneho štátu, spravovať sa ústavou, ústavnými zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktoré Slovenská republika ratifikovala a boli vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom a rozhodovať podľa svojho najlepšieho presvedčenia, nezávisle a nestranne."

(4) A judge of the Constitutional Court is sworn in by the president of the Slovak Republic by taking the following oath: "I promise on my honor and conscience that I will protect the inviolability of the natural rights of man and civic rights, protect the principles of the law-governed state, abide by the Constitution, constitutional laws and international treaties that the Slovak Republic ratified and were promulgated as required by law, and decide independently and impartially, according to my best conscience."

(5) Zložením sľubu sa sudca ústavného súdu ujíma svojej funkcie.

(5) A judge of the Constitutional Court takes up office upon taking his oath.

Čl. 135

Article 135

Na čele ústavného súdu je jeho predseda, ktorého zastupuje podpredseda. Predsedu a podpredsedu vymenúva zo sudcov ústavného súdu prezident Slovenskej republiky.

The Constitutional Court is headed by its chairman, who is substituted for by the deputy chairman. The chairman and deputy chairman are appointed by the president of the Slovak Republic from among judges of the Constitutional Court.

Čl. 136

Article 136

(1) Sudcovia ústavného súdu majú imunitu rovnako ako poslanci Národnej rady Slovenskej republiky.

(1) Members of the Constitutional Court enjoy immunity in the same way as deputies of the National Council of the Slovak Republic.

(2) Súhlas na trestné stíhanie sudcu ústavného súdu alebo na jeho vzatie do väzby dáva ústavný súd.

(2) The consent to the criminal prosecution of a judge of the Constitutional Court, or to taking him into custody, is given by the Constitutional Court.

(3) Ústavný súd dáva súhlas na trestné stíhanie alebo vzatie do väzby sudcu a generálneho prokurátora. Ústavný súd vykonáva disciplinárne konanie voči predsedovi Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, podpredsedovi Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a generálnemu prokurátorovi.

(3) The Constitutional Court gives consent to the criminal prosecution or to the taking into custody of a judge and the Prosecutor General.  The Constitutional Court executes a disciplinary proceeding against the chairman, deputy chairman of the Supreme Court of the Slovak Republic and the Prosecutor General.

(4) Ak ústavný súd súhlas odoprie, trestné stíhanie alebo vzatie do väzby je počas trvania funkcie sudcu ústavného súdu, funkcie sudcu alebo funkcie generálneho prokurátora vylúčené.

(4) If the Constitutional Court refuses to give a consent, a criminal prosecution or taking into custody is not be possible throughout the term of office of a judge of the Constitutional Court, a judge or the Prosecutor General.

Čl. 137

Article 137

(1) Ak je vymenovaný sudca ústavného súdu členom politickej strany alebo politického hnutia, je povinný vzdať sa členstva v nich ešte pred zložením sľubu.

(1) If an appointed judge of the Constitutional Court is a member of a political party or a political movement, he must surrender his membership prior to taking his oath.

(2) Sudcovia ústavného súdu vykonávajú funkciu ako svoje povolanie. Výkon tejto funkcie je nezlučiteľný s funkciou v inom orgáne verejnej moci, so štátnozamestnaneckým pomerom, s pracovným pomerom, s obdobným pracovným vzťahom, s podnikateľskou činnosťou, s členstvom v riadiacom alebo kontrolnom orgáne právnickej osoby, ktorá vykonáva podnikateľskú činnosť alebo s inou hospodárskou alebo zárobkovou činnosťou, okrem správy vlastného majetku a vedeckej, pedagogickej, literárnej alebo umeleckej činnosti.

(2) Judges of the Constitutional Court execute their post as their profession. The execution of this post is incompatible with a post in any other public authority body, a post or contract of employment in another state body, any contract of employment or similar employment relation, entrepreneurial activity, membership in a management or control body of a juridical person engaged in an entrepreneurial activity or another economic or gainful activity, with the exception of the administration of their own property and scientific, teaching, literary, and artistic activity.

(3) Dňom, keď sa sudca ujíma svojej funkcie, zaniká jeho poslanecký mandát a členstvo vo vláde Slovenskej republiky.

(3) The judge's mandate as a deputy and his membership of the Government of the Slovak Republic expire on the day when he takes up office.

Čl. 138

Article 138

(1) Sudca ústavného súdu sa môže svojej funkcie vzdať písomným oznámením predsedovi ústavného súdu. Jeho funkcia v takom prípade zaniká uplynutím kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo písomné oznámenie o vzdaní sa funkcie doručené.

(1) A judge of the Constitutional Court can surrender its post of judge by a written notice to the chairman of the Constitutional Court. His post terminates at the end of the calendar month when the written notice on surrendering the post was delivered.

(2) Prezident Slovenskej republiky sudcu ústavného súdu odvolá

(2) The president of the Slovak Republic recalls a judge of the Constitutional Court

a) na základe právoplatného odsudzujúceho rozsudku pre úmyselný trestný čin, alebo ak bol právoplatne odsúdený pre trestný čin a súd nerozhodol v jeho prípade o podmienečnom odložení výkonu trestu odňatia slobody,

a) on the basis of a legally valid sentence passed for a deliberate criminal offense, or if he was sentenced by a legally valid sentence for a criminal act and the court did not rule in his case on a conditional suspended execution of the prison sentence.

b) na základe disciplinárneho rozhodnutia ústavného súdu pre čin, ktorý je nezlučiteľný s výkonom funkcie sudcu ústavného súdu,

b) on the basis of a disciplinary decision by the Constitutional Court passed because of a deed that is incompatible with the execution of his duties in the Constitutional Court,

c) ak ústavný súd oznámil, že sudca sa nezúčastňuje na konaní ústavného súdu dlhšie ako jeden rok alebo

c) if the Constitutional Court announces that the judge has not been participating in Constitutional Court proceedings for over a year or

d) ak zanikla jeho voliteľnosť do Národnej rady Slovenskej republiky.

d) if he ceases to be eligible to be elected to the National Council of the Slovak Republic.

Čl. 139

Article 139

Ak sa sudca ústavného súdu vzdá svojej funkcie sudcu ústavného súdu alebo ak je odvolaný prezident Slovenskej republiky vymenuje iného sudcu na nové funkčné obdobie z dvoch osôb navrhnutých Národnou radou Slovenskej republiky.

If a judge of the Constitutional Court surrenders the post of judge of the Constitutional Court or if he is recalled from it, the president of the Slovak Republic will appoint, out of two persons proposed by the National Council of the Slovak Republic, another judge of the Constitutional Court for a new term of office.

Čl. 140

Article 140

Podrobnosti o organizácii ústavného súdu, o spôsobe konania pred ním a o postavení jeho sudcov ustanoví zákon.

Details on the organization of the Constitutional Court, on the manner of Constitutional Court proceedings, and on the status of its judges will be specified by law.

Druhý oddiel

Part Two

SÚDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Courts of the Slovak Republic

Čl. 141

Article 141

(1) V Slovenskej republike vykonávajú súdnictvo nezávislé a nestranné súdy.

(1) Justice in the Slovak Republic is administered by independent and impartial courts.

(2) Súdnictvo sa vykonáva na všetkých stupňoch oddelene od iných štátnych orgánov.

(2) Justice at all levels is administered independently of other state bodies.

Čl. 141a

Article 141a

Súdna rada Slovenskej republiky

The Judicial Council of the Slovak Republic

(1) Predsedom Súdnej rady Slovenskej republiky je predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Jej ďalšími členmi sú

(1) The chairman of the Judicial Council of the Slovak Republic is the chairman of the Supreme Court of the Slovak Republic. Its other members are

a) ôsmi sudcovia, ktorých volia a odvolávajú sudcovia Slovenskej republiky,

a) eight judges elected and recalled by the judges of the Slovak Republic,

b) traja členovia, ktorých volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky,

b) three members elected and recalled by the National Council of the Slovak Republic,

c) traja členovia, ktorých vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky,

c) three members appointed and recalled by the president of the Slovak Republic,

d) traja členovia, ktorých vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky.

d) three members appointed and recalled by the Government of the Slovak Republic.

(2) Za člena Súdnej rady Slovenskej republiky podľa odseku 1 písm. b) až d) možno ustanoviť osobu, ktorá je bezúhonná a má vysokoškolské právnické vzdelanie a najmenej 15 rokov odbornej praxe.

(2) A person that is irreproachable, has completed a university law education and has been practicing law for at least 15 years may be constituted a member of the Judicial Council of the Slovak Republic pursuant to section 1 letter b) through d).

(3) Funkčné obdobie členov Súdnej rady Slovenskej republiky je päť rokov. Tú istú osobu možno zvoliť alebo vymenovať za člena Súdnej rady Slovenskej republiky najviac v dvoch po sebe nasledujúcich obdobiach.

(3) The term of office of members of the Judicial Council of the Slovak Republic is five years. The same person may be elected or appointed a member of the Judicial Council of the Slovak Republic no more than in two consequent terms of office.

(4) Do pôsobnosti Súdnej rady Slovenskej republiky patrí

(4) The competence of the Council of Judges of the Slovak Republic includes [the right to]

a) predkladať prezidentovi Slovenskej republiky návrhy kandidátov na vymenovanie sudcov a na odvolanie sudcov,

a) submit to the President of the Slovak Republic names of candidates proposed to be appointed judges and names of judges to be removed,

b) rozhodovať o pridelení a preložení sudcov,

b) decide on assignment and transfer of judges,

c) predkladať prezidentovi Slovenskej republiky návrhy na vymenovanie predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a návrhy na ich odvolanie,

c) submit to the President of the Slovak Republic proposals to appoint the chairman of the Supreme Court of the Slovak Republic and a deputy chairman of the Supreme Court of the Slovak Republic and for their recall,

d) predkladať vláde Slovenskej republiky návrhy kandidátov na sudcov, ktorí by mali pôsobiť za Slovenskú republiku v medzinárodných súdnych orgánoch,

d) submit to the Government of the Slovak Republic proposals of candidates for judges who should represent the Slovak Republic in international judicial bodies,

e) voliť a odvolávať členov disciplinárnych senátov a voliť a odvolávať predsedov disciplinárnych senátov,

e) elect and remove members of disciplinary senates and elect and remove chairmen of disciplinary senates,

f) vyjadrovať sa k návrhu rozpočtu súdov Slovenskej republiky pri zostavovaní návrhu štátneho rozpočtu,

f) comment on a draft budget of the Slovak Republic courts in the process of drafting of the state budget,

g) ďalšia pôsobnosť, ak tak ustanoví zákon.

g) other competence, if so stipulated by law.

(5) Na prijatie uznesenia Súdnej rady Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých jej členov.

(5) A consent of a simple majority of all members is required adopt a decision of the Judicial Council of the Slovak Republic.

(6) Podrobnosti o spôsobe ustanovenia členov Súdnej rady Slovenskej republiky, o jej pôsobnosti, o organizácii a o vzťahoch k orgánom správy súdnictva a k orgánom sudcovskej samosprávy ustanoví zákon.

(6) Details of the method of constituting the members of the Judicial Council of the Slovak Republic, its competence, its organization and its relation with the court administration bodies and the bodies of judicial self-administration will be stipulated by law.

Čl. 142

Article 142

(1) Súdy rozhodujú v občianskoprávnych a trestnoprávnych veciach; súdy preskúmavajú aj zákonnosť rozhodnutí orgánov verejnej správy a zákonnosť rozhodnutí, opatrení alebo iných zásahov orgánov verejnej moci, ak tak ustanoví zákon.

(1) Courts decide on civil law and criminal law matters; reexamine the legitimacy of public administration bodies' decisions and legitimacy of decisions, measures or other acts of the public authority bodies, if so stipulated by law.

(2) Súdy rozhodujú v senátoch, ak zákon neustanoví, že vo veci rozhoduje jediný sudca. Zákon ustanoví, kedy sa na rozhodovaní senátu zúčastňujú aj prísediaci sudcovia z radov občanov, a v ktorých veciach môže rozhodnúť aj sudcom poverený zamestnanec súdu. Proti rozhodnutiu sudcom povereného zamestnanca súdu je prípustný opravný prostriedok, o ktorom rozhoduje vždy sudca.

(2) Court decisions are made by tribunals of judges, unless the law specifies that the matter is to be decided by a single judge. A law will specify in which cases decisions by tribunals of judges are attended by accessory judges from the ranks of citizens and which matters may be decided also by a court’s employee authorized by a judge. There exists a legal recourse against a decision made by the court’s employee authorized by the judge, which is always decided by a judge.

(3) Rozsudky sa vyhlasujú v mene Slovenskej republiky a vždy verejne.

(3) Verdicts are proclaimed in the name of the Slovak Republic. They are always proclaimed publicly.

Čl. 143

Article 143

(1) Sústavu súdov tvoria Najvyšší súd Slovenskej republiky a ostatné súdy.

(1) The system of courts consists of the Supreme Court of the Slovak Republic and other courts.

(2) Podrobnejšiu úpravu sústavy súdov, ich pôsobnosť, organizáciu a konanie pred nimi ustanoví zákon.

(2) The detailed arrangement of the court system, the courts' sphere of competence and organization, and the manner of court proceedings will be set out in a law.

(3) V rozsahu ustanovenom zákonom sa na riadení a správe súdov podieľajú aj orgány sudcovskej samosprávy.

(3)  The bodies of the judicial self-administration also participate in the management and administration of courts in the extent stipulated by law.

Čl. 144

Article 144

(1) Sudcovia sú pri výkone svojej funkcie nezávislí a pri rozhodovaní sú viazaní ústavou, ústavným zákonom, medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 2 a 5 a zákonom.

(1) Judges are independent in execution of their function and bound solely by the Constitution, constitutional laws, international treaties stipulated in Article 7 section 2 and 5 and laws.

(2) Ak sa súd domnieva, že iný všeobecne záväzný právny predpis, jeho časť alebo jeho jednotlivé ustanovenie, ktoré sa týka prejednávanej veci, odporuje ústave, ústavnému zákonu, medzinárodnej zmluve podľa čl. 7 ods. 5 alebo zákonu, konanie preruší a podá návrh na začatie konania podľa čl. 125 ods. 1. Právny názor Ústavného súdu Slovenskej republiky obsiahnutý v rozhodnutí je pre súd záväzný.

(2) If the court is of the opinion that another generally binding legal regulation, its part or a particular provision related to the subject-matter of the proceeding contravenes the Constitution, constitutional laws, international treaties stipulated in Article 7 section 2 and 5 or laws, it will interrupt its deliberations and propose that a proceeding under Article 125 section 1 is initiated. The finding of the Constitutional Court of the Slovak Republic is binding for all courts.

Čl. 145

Article 145

(1) Sudcov vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky na návrh Súdnej rady Slovenskej republiky; vymenúva ich bez časového obmedzenia.

(1) Judges are appointed and recalled by the president of the Slovak Republic at the proposal of the Judicial Council of the Slovak Republic for an unlimited period of time.

(2) Za sudcu môže byť vymenovaný občan Slovenskej republiky, ktorý je voliteľný do Národnej rady Slovenskej republiky, dosiahol vek 30 rokov a má vysokoškolské právnické vzdelanie. Ďalšie predpoklady na vymenovanie za sudcu a jeho funkčný postup, ako aj rozsah imunity sudcov ustanoví zákon.

(2) Any citizen of the Slovak Republic who can be elected to the National Council of the Slovak Republic, has reached the age of 30 and completed a legal education may be appointed a judge. Other prerequisites for appointment to the post of judge and his promotion, as well as the scope of immunity of judges will be determined by law.

(3) Predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky vymenúva na návrh Súdnej rady Slovenskej republiky zo sudcov Najvyššieho súdu Slovenskej republiky prezident Slovenskej republiky, na päť rokov. Tá istá osoba môže byť vymenovaná za predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky alebo podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky najviac v dvoch po sebe nasledujúcich obdobiach. Pred uplynutím funkčného obdobia môže prezident Slovenskej republiky odvolať predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky alebo podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z dôvodov ustanovených v čl. 147.

(3) The chairman and deputy chairman of the Supreme Court of the Slovak Republic are appointed by the president of the Slovak Republic from the ranks of judges of the Supreme Court of the Slovak Republic for a period of five years upon a proposal of the Judicial Council of the Slovak Republic. The same person may be appointed the chairman of the Supreme Court of the Slovak Republic and the deputy chairman of the Supreme Court of the Slovak Republic for a maximum of two consecutive terms. The president of the Slovak Republic may recall the chairman of the Supreme Court of the Slovak Republic or the deputy chairman of the Supreme Court of the Slovak Republic for reasons stipulated in Article 147.

(4) Sudca skladá do rúk prezidenta Slovenskej republiky tento sľub: „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že sa budem spravovať ústavou, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktoré Slovenská republika ratifikovala a boli vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom a zákonmi, budem vykladať zákony a rozhodovať podľa svojho najlepšieho presvedčenia, nezávisle a nestranne.“.

(4) A judge is sworn in by the president of the Slovak Republic as follows: “I promise on my honor and conscience that I will abide by the Constitution, constitutional laws and international treaties that the Slovak Republic ratified and were promulgated as required by law, and laws, I will interpret laws and decide independently and impartially, according to my best conscience.”.

(5) Zložením sľubu sa sudca ujíma svojej funkcie.

(5) A judge shall take up the office upon taking the oath.

Čl. 145a

Article 145a

(1) Ak je vymenovaný sudca členom politickej strany alebo politického hnutia, je povinný vzdať sa členstva v nich ešte pred zložením sľubu.

(1) If the appointed judge is a member of a political party or a political movement, he is obliged to give up the membership in them before taking the oath.

(2) Sudca vykonáva funkciu ako svoje povolanie. Výkon funkcie sudcu je nezlučiteľný s funkciou v inom orgáne verejnej moci, so štátnozamestnaneckým pomerom, s pracovným pomerom, s obdobným pracovným vzťahom, s podnikateľskou činnosťou, s členstvom v riadiacom alebo kontrolnom orgáne právnickej osoby, ktorá vykonáva podnikateľskú činnosť alebo s inou hospodárskou alebo zárobkovou činnosťou, okrem správy vlastného majetku, vedeckej, pedagogickej, literárnej alebo umeleckej činnosti a členstva v Súdnej rade Slovenskej republiky.

(2) A judge executes its function as a profession. The execution of the post of a judge is incompatible with the execution of a post in any other public authority body, a post or contract of employment in a state body, any contract of employment or similar employment relation, entrepreneurial activity, membership in a management or control body of a juridical person engaged in an entrepreneurial activity or another economic or gainful activity, with the exception of the administration of their own property and scientific, teaching, literary or artistic activity and membership in the Judicial Board of the Slovak Republic.

Čl. 146

Article 146

Sudca sa môže svojej funkcie vzdať písomným oznámením prezidentovi Slovenskej republiky. Jeho funkcia v takom prípade zaniká uplynutím kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo písomné oznámenie o vzdaní sa funkcie doručené.

A judge may surrender his post by a written notice to the president of the Slovak Republic. His post terminates at the end of the calendar month when the written notice on surrendering the post was delivered.

Čl. 147

Article 147

(1) Prezident Slovenskej republiky na návrh Súdnej rady Slovenskej republiky sudcu odvolá na základe právoplatného odsudzujúceho rozsudku pre úmyselný trestný čin, alebo ak bol právoplatne odsúdený pre trestný čin a súd nerozhodol v jeho prípade o podmienečnom odložení výkonu trestu odňatia slobody, na základe rozhodnutia disciplinárneho senátu pre čin, ktorý je nezlučiteľný s výkonom funkcie sudcu alebo ak zanikla jeho voliteľnosť do Národnej rady Slovenskej republiky.

(1) The president of the Slovak Republic will recall a judge upon the motion of the Judicial Council of the Slovak Republic on the basis of a legally effective sentence passed for a deliberate criminal offense, or if he was sentenced by a legally effective sentence for a criminal act and the court did not rule in his case on a conditional suspended execution of the prison sentence, on the basis of a decision of disciplinary tribunal of judges for a deed that is incompatible with the execution of the post of a judge, or if his eligibility to be elected in the National Council of the Slovak Republic ceased.

(2) Prezident Slovenskej republiky na návrh Súdnej rady Slovenskej republiky môže sudcu odvolať,

(2) The president of the Slovak Republic may recall a judge upon the motion of the Judicial Council,

a) ak mu zdravotný stav dlhodobo nedovoľuje, najmenej počas jedného roka, riadne vykonávať sudcovské povinnosti,

a) if his state of health does not allow him over the long term, for a period of at least one year, to properly discharge his duties as judge,

b) ak dosiahol vek 65 rokov.

b) if he has reached the age of 65.

Čl. 148

Article 148

(1) Sudcu možno preložiť na iný súd len s jeho súhlasom alebo na základe rozhodnutia disciplinárneho senátu.

(1) A judge may be transferred to another court only with his consent or on the basis of a decision of a disciplinary senate.

(2) Dôvody prerušenia výkonu sudcovskej funkcie a podmienky na dočasné pozastavenie funkcie sudcu alebo na dočasné pridelenie sudcu ustanoví zákon.

(3) The reasons for suspension of execution of the post of judge and conditions for a temporary stay of the post of judge or a temporary assignment of a judge will be stipulated by law.

(3) Spôsob ustanovenia prísediacich sudcov ustanoví zákon.

(3) The method of constituting accessory judges will be stipulated by law.

ÔSMA HLAVA

CHAPTER EIGHT

PROKURATÚRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

The Prosecutor's Office of the Slovak Republic

A VEREJNÝ OCHRANCA PRÁV

And THE PUBLIC PROTECTOR OF RIGHTS

Prvý oddiel

Part One

PROKURATÚRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

The Prosecutor's Office of the Slovak Republic

Čl. 149

Article 149

Prokuratúra Slovenskej republiky chráni práva a zákonom chránené záujmy fyzických a právnických osôb a štátu.

The Prosecutor's Office of the Slovak Republic protects rights and the legally protected interests of natural and juridical persons and the state.

Čl. 150

Article 150

Na čele prokuratúry je generálny prokurátor, ktorého vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky na návrh Národnej rady Slovenskej republiky.

The Prosecutor's Office is headed by the prosecutor general who is appointed and recalled by the president of the Slovak Republic at the proposal of the National Council of the Slovak Republic.

Čl. 151

Article 151

Podrobnosti o vymenúvaní a odvolávaní, právach a povinnostiach prokurátorov a organizácií prokuratúry ustanoví zákon.

Details on appointing and recalling prosecutors and on their rights and duties of prosecutors, as well as on the organization of the Prosecutor's Office, will be set out in a law.

Druhý oddiel

Part Two

VEREJNÝ OCHRANCA PRÁV

THE PUBLIC PROTECTOR OF RIGHTS

Čl. 151a

Article 151a

(1) Verejný ochranca práv je nezávislý orgán, ktorý sa v rozsahu a spôsobom ustanoveným zákonom podieľa na ochrane základných práv a slobôd fyzických osôb a právnických osôb pri konaní, rozhodovaní alebo nečinnosti orgánov verejnej správy, ak je ich konanie, rozhodovanie alebo nečinnosť v rozpore s právnym poriadkom alebo princípmi demokratického a právneho štátu.

(1) The public protector of rights is an independent body participating, within the scope and as required by law, in the protection of basic rights and freedoms of natural persons and juridical entities in the conduct, decision-making or inaction of public administration bodies if such conduct, decision-making or inaction is in conflict with the legal order or principles of a democratic state governed by law.

(2) Verejného ochrancu práv volí Národná rada Slovenskej republiky na obdobie piatich rokov z kandidátov, ktorých jej navrhne najmenej 15 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. Za verejného ochrancu práv možno zvoliť občana Slovenskej republiky, ktorý je voliteľný za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a v deň voľby dosiahol vek 35 rokov. Verejný ochranca práv nemôže byť členom politickej strany alebo politického hnutia.

(2) The public protector of rights is elected by the National Council of the Slovak Republic for a period of five years from candidates proposed by at least 15 deputies of the National Council of the Slovak Republic. Any citizen of the Slovak Republic who can be elected a deputy of the National Council of the Slovak Republic and reached 35 years of age on the election day can be elected the public protector of rights. The public protector of rights cannot be a member of any political party or political movement.

(3) Funkcia verejného ochrancu práv zaniká dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol verejný ochranca práv odsúdený za úmyselný trestný čin alebo ktorým bol odsúdený za trestný čin a súd nerozhodol v jeho prípade o podmienečnom odložení výkonu trestu odňatia slobody, alebo stratou voliteľnosti.

(3) The office of the public protector of rights terminates on the day the court decision becomes effective by which a deputy was sentenced for a deliberate criminal act or by which a deputy was sentenced for a criminal act and the court did not rule in his case on a conditional suspended execution of the prison sentence, or by the loss of eligibility.

(4) Národná rada Slovenskej republiky môže verejného ochrancu práv odvolať, ak mu zdravotný stav dlhodobo, najmenej však počas troch mesiacov, nedovoľuje riadne vykonávať povinnosti vyplývajúce z jeho funkcie.

(4) The National Council of the Slovak Republic may recall the public protector of rights if his state of health prevents him over the long term, for a period of at least three months, to properly discharge his duties.

(5) Podrobnosti o voľbe a odvolávaní verejného ochrancu práv, o jeho pôsobnosti, o podmienkach výkonu jeho funkcie, o spôsobe právnej ochrany a o uplatňovaní práv fyzických osôb a právnických osôb ustanoví zákon.

(5) Details on election and recalling of the public protector of rights, his competence, conditions of execution of his office, manner of legal protection and enforcement of the rights of natural persons and juridical persons shall be stipulated by law.

DEVIATA HLAVA

CHAPTER NINE

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Transitional and Final Provisions

Čl. 152

Article 152

(1) Ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy zostávajú v Slovenskej republike v platnosti, ak neodporujú tejto ústave. Meniť a zrušovať ich môžu príslušné orgány Slovenskej republiky.

(1) Constitutional laws, laws, and other generally binding legal regulations remain in force in the Slovak Republic unless they conflict with this Constitution. They can be amended and abolished by the relevant bodies of the Slovak Republic.

(2) Neplatnosť zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike vzniká deväťdesiatym dňom po uverejnení rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky o ich neplatnosti spôsobom ustanoveným na vyhlasovanie zákonov.

(2) Laws and other generally binding legal regulations issued in the Czech and Slovak Federative Republic become invalid on the 90th day after the publication of the ruling on their invalidity by the Constitutional Court of the Slovak Republic. This ruling must be published in a manner established for the promulgation of laws.

(3) O neplatnosti právnych predpisov rozhoduje Ústavný súd Slovenskej republiky podľa návrhu osôb uvedených v Čl. 130.

(3) Decisions on the invalidity of legal regulations are made by the Constitutional Court of the Slovak Republic at the proposal of persons listed in Article 130.

(4) Výklad a uplatňovanie ústavných zákonov, zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov musí byť v súlade s touto ústavou.

(4) The interpretation and application of constitutional laws, laws, and other generally binding legal regulations must be in harmony with this Constitution.

Čl. 153

Article 153

Na Slovenskú republiku prechádzajú práva a povinnosti z medzinárodných zmlúv, ktorými je Česká a Slovenská Federatívna Republika viazaná, a to v rozsahu ustanovenom ústavným zákonom Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky alebo v rozsahu dohodnutom medzi Slovenskou republikou a Českou republikou.

Rights and duties arising from international treaties by which the Czech and Slovak Federative Republic is bound are being transferred to the Slovak Republic to an extent established by a Czech and Slovak Federative Republic constitutional law or by an agreement between the Slovak Republic and the Czech Republic.

Čl. 154

Article 154

(1) Slovenská národná rada zvolená podľa Čl. 103 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o česko-slovenskej federácii v znení neskorších predpisov vykonáva svoju pôsobnosť ako Národná rada Slovenskej republiky podľa tejto ústavy. Volebné obdobie Národnej rady Slovenskej republiky sa počíta odo dňa volieb do Slovenskej národnej rady.

(1) The Slovak National Council elected according to Article 103 of Constitutional Law No. 143/1968 on the Czecho-Slovak Federation in the wording of subsequent amendments will, in line with this Constitution, execute its duties as the National Council of the Slovak Republic. The electoral term of the National Council of the Slovak Republic is counted from the day of elections to the Slovak National Council.

(2) Vláda Slovenskej republiky vymenovaná podľa Čl. 122 ods. 1 písm. a) ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o česko-slovenskej federácii v znení neskorších predpisov sa považuje za vládu vymenovanú podľa tejto ústavy.

(2) The Government of the Slovak Republic appointed according to Article 122, section 1, letter a) of Constitutional Law No. 143/1968 on the Czecho-Slovak Federation in the wording of subsequent amendments is regarded as a government appointed according to this Constitution.

(3) Predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a generálny prokurátor Slovenskej republiky ustanovení do funkcie podľa doterajších právnych predpisov zostávajú vo funkciách až do ustanovenia do funkcií podľa tejto ústavy.

(3) The chairman of the Supreme Court of the Slovak Republic and the prosecutor general of the Slovak Republic, who have been appointed to their posts according to previous legal regulations, retain their posts until an appointment according to this Constitution is made.

(4) Sudcovia súdov Slovenskej republiky ustanovení do funkcie podľa doterajších právnych predpisov sa považujú za ustanovených do funkcie bez časového obmedzenia podľa tejto ústavy.

(4) Judges of Slovak Republic courts appointed to their posts according to previous legal regulations are regarded as appointed to their posts according to this Constitution, without any time limit.

Čl. 154a

Article 154a

Voľbu prezidenta Slovenskej republiky podľa tohto ústavného zákona vyhlási predseda Národnej rady Slovenskej republiky do 30 dní od nadobudnutia účinnosti zákona vydaného podľa Čl. 101 ods. 10.

The elections of the president of the Slovak Republic under this constitutional law is called by the chairman of the National Council of the Slovak Republic within 30 days from the day a law issued pursuant to Article 101 section 10 becomes effective.

Čl. 154b

Article 154b

(1) Sudcu zvoleného na štyri roky pred nadobudnutím účinnosti tohto ústavného zákona vymenuje po uplynutí jeho volebného obdobia prezident Slovenskej republiky na návrh Súdnej rady Slovenskej republiky za sudcu bez časového obmedzenia aj vtedy, ak v deň vymenovania nedosiahol vek 30 rokov.

(1) A judge elected for four years before this constitutional law comes into effect is after his term of office elapses and upon the proposal of the Judicial Council of the Slovak Republic appointed by the president of the Slovak Republic a judge without any time limit even if on the day of appointment has not reached 30 years of age.

(2) Sudcovia zvolení podľa doterajších predpisov bez časového obmedzenia sa pokladajú za sudcov vymenovaných podľa tohto ústavného zákona.

(2) Judges elected pursuant to the present regulations without a time limit are considered to be judges appointed pursuant to this constitutional law.

(3) Na sudcov ústavného súdu vymenovaných pred nadobudnutím účinnosti tohto ústavného zákona sa ustanovenie čl. 134 ods. 2 prvá veta a ods. 3 druhá veta nevzťahuje.

(3) Provisions of the Article 134 section 2 first sentence and section 3 second sentence do not apply to judges of the Constitutional Court appointed before this constitutional law comes into effect.

Čl. 154c

Article 154c

(1) Medzinárodné zmluvy o ľudských právach a základných slobodách, ktoré Slovenská republika ratifikovala a boli vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom pred nadobudnutím účinnosti tohto ústavného zákona, sú súčasťou jej právneho poriadku a majú prednosť pred zákonom, ak zabezpečujú väčší rozsah ústavných práv a slobôd.

(1) International treaties on human rights and fundamental freedoms that were ratified by the Slovak Republic and promulgated as required by law before this constitutional law comes into effect are a part of its legal order and take precedence over the law, if that they provide greater scope of constitutional rights and freedoms.

(2) Iné medzinárodné zmluvy, ktoré Slovenská republika ratifikovala a boli vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom pred nadobudnutím účinnosti tohto ústavného zákona, sú súčasťou jej právneho poriadku, ak tak ustanovuje zákon.

(2) Other international treaties which were ratified by the Slovak republic and promulgated as required by law before this constitutional law comes into effect are a part of its legal order, if so stipulated by law.

Čl. 155

Article 155

Zrušujú sa.

The following are being abolished

1. ústavný zákon Slovenskej národnej rady č. 50/1990 Zb. o názve, štátnom znaku, štátnej vlajke, štátnej pečati a o štátnej hymne Slovenskej republiky,

1. Constitutional Law of the Slovak National Council No. 50/1990 on the name, state emblem, national flag, state seal, and national anthem of the Slovak Republic.

2. ústavný zákon Slovenskej národnej rady č. 79/1990 Zb. o počte poslancov Slovenskej národnej rady, o znení sľubu poslancov Slovenskej národnej rady, členov vlády Slovenskej republiky a poslancov národných výborov a o volebnom období Slovenskej národnej rady,

2. Constitutional Law of the Slovak National Council No. 79/1990 on the number of Slovak National Council deputies; on the text of the oath of Slovak National Council deputies, members of the Slovak Republic Government, and national committee deputies; and on the Slovak National Council electoral period.

3. ústavný zákon Slovenskej národnej rady č. 7/1992 Zb. o Ústavnom súde Slovenskej republiky.

3. Constitutional Law of the Slovak National Council No. 7/1992 on the Constitutional Court of the Slovak Republic.

Čl. 156

Article 156

Táto Ústava Slovenskej republiky nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia, okrem Čl. 3 ods. 2, Čl. 23 ods. 4, ak ide o vyhostenie alebo vydanie občana inému štátu, Čl. 53, 84 ods. 3, ak ide o vypovedanie vojny inému štátu, Čl. 86 písm. k) a l), Čl. 102 písm. g), ak ide o vymenúvanie profesorov vysokých škôl a rektorov a o vymenúvanie a povyšovanie generálov, písmená j) a k), Čl. 152 ods. 1 druhá veta, ak sa týka ústavných zákonov, zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných orgánmi Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktoré nadobudnú účinnosť súčasne s príslušnými zmenami ústavných pomerov Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky v súlade s touto ústavou.

This Constitution of the Slovak Republic comes into force on the day of its promulgation, with the exception of Article 3, section 2; Article 23, section 4, as regards the deportation or extradition of a citizen to another state; Article 54; Article 84, section 3, as regards declaration of war on another state; Article 86, letters k) and l); Article 102, letter g), as regards the appointment of university professors and rectors and the appointment and promotion of generals, and letters j) and k); Article 152, section 1, second sentence, as regards constitutional laws, laws, and other generally binding legal regulations issued by CSFR bodies, which will go into force simultaneously with the appropriate changes in the constitutional arrangement of the CSFR, in line with this Constitution. Chairman of the Slovak National Council Prime Minister of the Slovak Republic

Ústavný zákon č. 244/1998 Z.z. nadobudol účinnosť 5. augustom 1998.

The Constitutional Law No. 244/1998 Coll. comes into effect on August 5th, 1998.

Ústavný zákon č. 9/1999 Z.z. nadobudol účinnosť 27. januárom 1999.

The Constitutional Law No. 9/1999 Coll. comes into effect on January 27th, 1999.

Ústavný zákon č. 90/2001 Z.z. nadobudol účinnosť 23. februárom 2001 okrem  čl. 125a, čl. 127, čl. 127a, čl. 134 ods. 1 a 3 a čl. 151a, ktoré nadobudnú účinnosť 1. januára 2002.

The Constitutional Law No. 90/2001 Coll. comes into effect on July 1st, 2001, except for Article 125a, Article 127, Article 127a, Article 134 Sections 1 and 3 and Article 151a which shall come into effect on January 1, 2002